ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Òpera, assegurada

18/6/2020 |

 

La temporada del Liceu prova d’alternar les grans veus i títols de repertori amb les primeres apostes de Víctor García de Gomar i una capacitat que serà dinàmica

‘Don Giovanni’,‘La Bohème’ o ‘La Traviata’ comparteixen cartell amb ‘Lessons on love and violence’
El tancament forçat costarà uns 16 milions d’euros al Liceu. No hi ha pla B si cal reduir més la capacitat
La tem­po­rada al Liceu 2020/21 està asse­gu­rada. S’ha pre­vist una arren­cada pru­dent (de con­certs i òperes sense esce­ni­fi­car) amb una capa­ci­tat màxima del 50% (podria arri­bar fins al 60% si s’acon­se­gueix ajun­tar per uni­tats fami­li­ars). Don Gio­vanni, el 23 d’octu­bre, serà el pri­mer títol, que té un for­mat menor de l’habi­tual i garan­teix la distància física entre els intèrprets. A par­tir del març, ja amb la intenció que la capa­ci­tat sigui del 100% (perquè es cal­cula que ja hi haurà trac­ta­ment o vacuna per a la Covid-19) arri­ba­ran els títols del gran reper­tori: La Bohème, Ote­llo, la nova pro­ducció Lucia di Lam­mer­moor, La Tra­vi­ata i Tanhäuser.

El Liceu con­ti­nua fent val­dre les grans veus, i con­vi­darà alguns dels noms més acla­mats de l’escena operística actual, entre els quals des­ta­quen Anna Netrebko, Son­dra Rad­va­novsky, Javier Cama­rena, Nadine Sierra, Car­los Álva­rez, Miah Pers­son, Kris­tina Mkhi­taryan, John Osborn, Kras­si­mira Stoya­nova, Ste­fan Vinke, Anita Har­tig o Chris­top­her Malt­man. També rebrà direc­tors acla­mats, com ara Chris­tof Loy, Lau­rent Pelly, Robert Car­sen, David McVi­car o Àlex Ollé, i les batu­tes més inter­na­ci­o­nals, entre les quals des­ta­quen Josep Pons, Spe­ranza Scap­pucci, William Chris­tie o Jordi Savall.

Segons l’enquesta feta pel Liceu als seus espec­ta­dors, el 75% dels abo­nats pen­sen tor­nar al Liceu un cop obri les por­tes; i un 50% en el cas de no abo­nats. El direc­tor gene­ral, Valentí Ovi­edo, ha pre­vist una fórmula per donar garan­tia que els abo­nats tin­guin pre­ferència per com­prar els dife­rents abo­na­ments (a par­tir d’ahir mateix). Podran alli­be­rar-los fins al setem­bre per tor­nar-los a ofe­rir a nous abo­nats o espec­ta­dors pun­tu­als.

Les­sons of love and vio­lence, de George Ben­ja­min i Mar­tin Crimp, és l’espe­rada nova copro­ducció del Liceu que con­duirà Josep Pons, com a direc­tor musi­cal. Suposa el debut al Liceu de Katie Mitc­hell, una direc­tora escènica molt cele­brada per Àlex Ollé (el 2018 es va poder veure al Grec Ombra (parla Euri­dice) al Tea­tre Lliure).

Ollé recu­pe­rarà una versió de La Bohème. Per a tem­po­ra­des vinents, com a artista resi­dent, també res­ca­tarà Norma (estre­nada el 2016) i sig­narà una nova pro­ducció del Liceu amb Lady Mac­beth. La seva assistència artística encara inclou una altra repo­sició (que no s’ha anun­ciat) i és molt pro­ba­ble que també se’l con­vidi a diri­gir una altra òpera en aquest període.

Tres grans direc­tors d’escena com David McVi­car (La Tra­vi­ata), Robert Car­sen (Tannhäuser)i Lau­rent Pelly (Les con­tes d’Hoff­mann) capi­ta­lit­zen el car­tell. Per García de Gomar, cal fer mira­des noves als títols de reper­tori. I també aten­dre les noves com­po­si­ci­ons perquè l’òpera sem­pre refle­xi­oni sobre la soci­e­tat actual.

Josep Pons (l’únic de la cúpula ante­rior del Liceu, des dels can­vis ini­ci­ats fa tres anys amb la direcció d’un nou direc­tor gene­ral) cele­bra que aquesta serà la pri­mera tem­po­rada en què les actu­a­ci­ons simfòniques i de cam­bra ja s’inte­gra­ran de manera regu­lar al car­tell del Liceu. En rea­li­tat, els músics (també en for­mats de cam­bra) es van pro­jec­tant fora del mateix equi­pa­ment líric de la Ram­bla.

El Liceu cal­cula que el tan­ca­ment forçós del Liceu li ha cos­tat 12 mili­ons la tem­po­rada 2019/20. L’arren­cada del 2020/21 els obli­garà a reduir la par­tida d’entra­des en 3,5 mili­ons d’euros. Per poder fer front a aquesta reducció d’ingres­sos, han reta­llat el pres­su­post dels 50 mili­ons pre­vis­tos als 44. De les 210 fun­ci­ons de cada tem­po­rada, es pas­sarà a 175. Ollé i García de Gomar tenen clar la ves­sant edu­ca­tiva pen­dent per fer més atrac­tiva l’òpera. Per això es recu­pera El mons­tre al labe­rint d’òpera comu­nitària i s’estrena un nou tre­ball d’òpera per a nens de 3 a 5 anys, encar­re­gat a Juan Pablo Men­di­ola.

La línia argu­men­tal de tota la tem­po­rada és l’obsessió humana, aque­lla passió humana inex­pli­ca­ble per la qual, per exem­ple, Monet va pin­tar fins a 250 vega­des els nenúfars. Aquesta línia argu­men­tal ser­virà per bas­tir les línies com­ple­mentàries a l’òpera, sigui amb reci­tals de poe­mes de Joan Mar­ga­rit que també mirarà de con­ta­giar de poe­sia els dife­rents depar­ta­ments del Liceu) o amb una majes­tu­osa ara­nya de Louise Bour­ge­ois a la Sala de Miralls (ger­mana de les que envol­ten el Gug­gen­heim de Bil­bao...).

Indicis del que serà el segell del ‘nou’ Liceu
L’equip de Víctor García de Gomar admet que la temporada 2020/21 encara és de transició. Però ja ha pogut introduir alguns elements del seu projecte que apunten al “nou segell del Liceu”, en paraules d’Àlex Ollé, director de La Fura dels Baus i artista resident al Liceu les pròximes quatre temporades.

Centre d’arts
Al costat de l’òpera, es convoca artistes, com el poeta Joan Margarit o la fotògrafa Laia Abril, per convertir l’àgora en un centre d’art al cor de la Rambla que arribarà a qüestionar l’actualitat de l’òpera al segle XXI.
Més dansa
Hi haurà tres peces de dansa, dues amb l’Orquestra del Liceu tocant en directe: Oneguin, Solstice, de Blanca Li, i una nova versió d’El llac dels cignes amb els Ballet Nacional Txec.
Vermut a la terrassa
Chicuelo, Raül Fernández Refree i Hidrogenesse seran tres convidats que actuaran per a unes 150 persones la primavera vinent a la terrassa. Hi ha el compromís que, al final de cada concert, s’atreveixin a tocar òpera, sota el seu prisma musical.
Òpera d’aquí i ara
Es repeteix la col·laboració amb Òpera de Butxaca i Noves Creacions. S’ha encarregat sis partitures per a Sis solos soles. seran peces breus de microòpera, que permetrà traslladar el públic en grups de 50 per tot el teatre. Els sis solos ensenyaran les vulnerabilitats de les dones, en diferents moments de la seva vida.
També, musical
El juliol del 2021 també es programarà una versió de My fair lady, amb la intenció de fer-se atractiu a nous públics.
Transversalitat
També la programació simfònica i de cambra insisteix en la transversalitat de corrents musicals. Les tres peces triades van ser pensades per a coreografies. Destaca, però, la gira de l’Orquestra Simfònica del Liceu amb Marc Minkowski per Reus, Lleida i Girona interpretant peces de Mozart (Júpiter) i Txaikovski (Patètica) o Jordi Savall al Liceu amb la 8a i 9a simfonies de Beethoven. 

JORDI BORDES
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet