ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Òpera, ara, eterna

18/2/2021 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1926114-opera-ara-eterna.html

La creació de la Fundació Òpera Catalunya reforça el circuit líric al nostre país i la projecció de l’OSV i li dona una eina de continuïtat

El 2022 farà 40 anys que Mirna Lacam­bra va arren­car un pro­grama líric a Saba­dell per esten­dre’l per tot Cata­lu­nya. Des de feia anys, la direc­tora de l’Asso­ci­ació Amics de l’Òpera de Saba­dell llui­tava perquè el pro­jecte tingués sor­tida més enllà de la seva empenta per­so­nal. Amb la cre­ació de la Fun­dació Òpera Cata­lu­nya s’assen­ten les bases per garan­tir el desen­vo­lu­pa­ment operístic des de Saba­dell i per a Cata­lu­nya. L’enti­tat té un pres­su­post de 3,5 mili­ons finançat per l’admi­nis­tració, empre­ses pri­va­des (Flui­dra i Fun­dació Banc Saba­dell, prin­ci­pal­ment) i recur­sos pro­pis. Es dibuixa un marc esta­ble i ambiciós per a l’òpera, eterna.

L’Orques­tra Simfònica del Vallès es va mun­tar per poder tenir una for­mació que toqués les òperes. En els anys de difi­cul­tat econòmica, l’OSV es va con­ver­tir en coo­pe­ra­tiva labo­ral. Ara, després de dècades en què han hagut d’ampliar el car­tell d’actu­a­ci­ons per ser via­ble fins a acon­se­guir un espai de referència com el Palau de la Música per ser visi­bles a Bar­ce­lona, es torna a unir al futur de l’òpera com­par­tint fun­dació.

El cir­cuit operístic és un refe­rent, no n’hi ha cap altre de simi­lar a Europa: pro­duir òpera en una ciu­tat (que no és capi­tal) i crear una xarxa per repe­tir fun­ci­ons arreu de Cata­lu­nya. Efec­ti­va­ment, la con­se­llera de Cul­tura, Àngels Ponsa, acla­ria que aquest “és un pro­jecte de país per al país” i que el valor d’exten­dre la cul­tura pel ter­ri­tori és un objec­tiu com­par­tit pel depar­ta­ment. La fórmula de Fun­dació Òpera Cata­lu­nya ha de per­me­tre gene­rar dis­po­si­tius escènics de menor enver­ga­dura per poder acce­dir a més muni­ci­pis de Cata­lu­nya amb sales amb menys recur­sos.

Per a aquesta tem­po­rada s’ha pro­gra­mat Tosca, que estre­narà la set­mana vinent al Tea­tre Muni­ci­pal de La Faràndula (24, 26 i 28 de febrer). Poste­ri­or­ment farà gira per Man­resa, Sant Cugat del Vallès, Gra­no­llers, Reus, Vila­de­cans, Bar­ce­lona, Girona i Lleida. Fins al 19 de març. La pre­visió és que la gira ja aug­menti de pla­ces la tem­po­rada vinent amb dos muni­ci­pis més.

La intuïció de Mirna Lacam­bra ha fet dòmino, sovint, recor­da­ven ahir en la pre­sen­tació a la seu de Cul­tura, a Bar­ce­lona. Com ara la cre­ació de l’Escola d’Òpera de Saba­dell, que ha permès ampliar el nom­bre de can­tants lírics a Cata­lu­nya. Les pro­duc­ci­ons pròpies han donat feina a escenògrafs, tècnics i al ram de la sas­tre­ria, per exem­ple. Un bon exem­ple n’és la direcció musi­cal d’aquesta Tosca, a càrrec del jove saba­de­llenc Sergi Roca, una de les pri­me­res i poques opor­tu­ni­tats del direc­tor a Cata­lu­nya, però que ja manté una sòlida car­rera a Ale­ma­nya.Tosca compta en el seu elenc amb les sopra­nos Mari­bel Ortega i Car­men Solís en el paper de Tosca; el tenor Enri­que Fer­rer és Mario Cava­ra­dosi; el baríton Luís Can­sino, Il Barone Scar­pia; Pau Armen­gol (Sagristà) i Ale­jan­dro Baliñas (Ange­lotti) són joves pro­fes­si­o­nals sor­gits de la pedrera de l’Escola d’Òpera de Saba­dell.

Aixe­car el mun­tatge sal­vant totes les pre­ven­ci­ons de la Covid és un nou mira­cle, insis­tien ahir, quan bona part dels tea­tres d’Europa con­ti­nuen tan­cats. Sense anar més lluny, Carme Por­ta­celi veu com la seva pro­ducció de Madame Bovary al KVS de Brus­sel·les, tot i assa­jar-se aquests dies, no podrà fer cap actu­ació pre­sen­cial. 

JORDI BORDES
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet