ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El ‘lied' s'expandeix

12/3/2021 |

 

https://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1937390-el-lied-s-expandeix.html

La Schubertíada, que arriba a la 29a edició, programa una trentena de concerts entre març i agost a l’Alt Empordà, Barcelona i Àlaba.

Més de trenta con­certs amb la par­ti­ci­pació de 58 músics d’arreu del món. Aquesta és la pro­posta de la 29a edició de la Schu­bertíada , el fes­ti­val de referència dedi­cat al lied ale­many, a la cançó poètica i a la música de cam­bra, que començarà el 18 de març. Vila­ber­tran serà, com sem­pre, el cen­tre neuràlgic del fes­ti­val, però també hi haurà con­certs a Bar­ce­lona, Cas­telló d’Empúries i Vilajuïga, a més de la Schu­bertíada de Val­de­govía (Àlaba), un con­cert a l’església de Cadaqués –en col·labo­ració amb el fes­ti­val de Cadaqués– i un con­cert a la cate­dral de Mondoñedo (Lugo), coor­ga­nit­zat amb el Fes­ti­val Bal y Gay.

L’Audi­tori de Bar­ce­lona donarà el tret de sor­tida del fes­ti­val dijous que ve, amb l’actu­ació del duo entre Andrè Schuen i Daniel Heidi, que inter­pre­tarà La bella moli­nera. A més d’aquest, a Bar­ce­lona hi haurà tres con­certs més que es faran entre maig i juny al Palau de la Música. Aquest cicle de con­certs es farà durant els pròxims tres anys.

“És un fes­ti­val ambiciós per les cir­cumstàncies que hi ha actu­al­ment”, va dir ahir durant la pre­sen­tació el seu direc­tor, Víctor Medem, que també cele­bra que es puguin fer con­certs “fora de l’estiu”, perquè això per­met esten­dre l’abast del fes­ti­val.

El con­cert inau­gu­ral de l’estiu serà a la basílica de Santa Maria de Cas­telló d’Empúries el 12 d’agost, una set­mana abans de l’habi­tual, amb un dels “pals de paller” de la pro­gra­mació, Matt­hias Goerne. Jun­ta­ment amb Juan de la Rubia i María Dueñas, inter­pre­tarà obres de Bach i Brahms, en un pro­grama que després tindrà el seu recor­re­gut a altres esce­na­ris.

Una de les nove­tats des­ta­ca­des d’aquesta edició serà el nou esce­nari, l’Espai mis­teri, un petit audi­tori modern cons­truït dins d’un antic pou i que per­tany a Aigües Mine­rals de Vilajuïga, on se cele­bra­ran alguns dels con­certs que l’any pas­sat es van can­cel·lar per la pandèmia.

Tan­ma­teix, els “artis­tes més selec­tes” seran els que toca­ran a Vila­ber­tran. L’estrena està anun­ci­ada pel 13 d’agost amb Andrè Schuen i Daniel Heide. Per aquest muni­cipi altem­por­danès també pas­sa­ran músics com Kat­ha­rina Kon­radi, Daniel Heide, Chris­toph Prégar­dien, Julius Drake i Julia Klei­ter, entre altres. Com és habi­tual, el punt final el posarà el Quar­tet Casals, aquest cop amb obres de Mozart, Salim i Xos­takóvitx.

Premi Franz Schu­bert

La Fun­dació Franz Schu­bert impul­sarà a par­tir d’aquest any el premi Franz Schu­bert, un guardó que s’ator­garà a alguna per­so­na­li­tat que hagi influït en la difusió de l’obra del com­po­si­tor austríac. Així mateix, l’acord amb Cata­lu­nya Ràdio per difon­dre con­certs a altres ràdios de la Unió Euro­pea ha permès d’arri­bar al públic inter­na­ci­o­nal. “La Schu­bertíada és el pro­duc­tor català que més demanda té de les ràdios estran­ge­res”, amb més de 120 con­certs eme­sos, ha des­ta­cat el seu direc­tor. 

JORDI CAMPS I LINNELL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet