ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El 66è Concurs Maria Canals s'ajorna a principis de juliol i se celebrarà al Palau de la Música

13/3/2021 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1938023-el-66e-concurs-maria-canals-s-ajorna-a-principis-de-juliol-i-se-celebrara-al-palau-de-la-musica.html

Es mantenen els concursants i el jurat que havien de formar-ne part

La 66a edició del Con­curs Inter­na­ci­o­nal de Música Maria Canals se cele­brarà, final­ment, del 3 al 15 de juliol al Palau de la Música.

El cer­ta­men ha jus­ti­fi­cat la decisió en un comu­ni­cat, on asse­gu­ren que l’objec­tiu és “garan­tir la segu­re­tat de par­ti­ci­pants i públics”, així com “el bon desen­vo­lu­pa­ment del cer­ta­men”.

Mal­grat l’ajor­na­ment, l’edició manté els con­cur­sants i el jurat que havia de par­ti­ci­par-hi. Si les cir­cumstàncies ho per­me­ten, el con­curs ja ha avançat que les pro­ves esta­ran ober­tes al públic, com és habi­tual. Aquest és el segon ajor­na­ment de la 66a edició del premi que, de fet, s’hau­ria d’haver cele­brat el març del 2020.

L’asso­ci­ació del Con­curs Inter­na­ci­o­nal de Música Maria Canals de Bar­ce­lona manté, mal­grat tot, l’OFF Con­curs, el pro­grama edu­ca­tiu, social i divul­ga­tiu de l’enti­tat. Així, durant el mes de març hi haurà dife­rents acti­vi­tats per la capi­tal cata­lana.

Pel que fa al con­curs, la pri­mera i segona prova i la semi­fi­nal, tin­dran lloc al Petit Palau entre el 4 i l’11 de juliol. La Gran Final, amb orques­tra, serà el 14 de juliol amb els tres fina­lis­tes i la Jove Orques­tra Naci­o­nal de Cata­lu­nya (JONC) al Palau de la Música. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet