ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Una veu amb ànima i que commou

7/4/2021 |

 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1949925-una-veu-amb-anima-i-que-commou.html

Emprar expres­si­ons com ara “la millor” implica rea­lit­zar un exer­cici de grau super­la­tiu que com­porta sem­pre un perill. Força dife­rent és afir­mar que una veu “té ànima” o, si ho pre­fe­riu, que “ens com­mou”. Són expres­si­ons com aques­tes les que més defi­nei­xen l’art vocal de la soprano bagenca Núria Rial, que acaba de rebre el pres­tigiós premi Tom­maso Tra­etta, que en les seves tretze edi­ci­ons ha guar­do­nat noms refe­ren­ci­als com els direc­tors René Jacobs i Alan Cur­tis o la soprano María Bayo. Arre­lada en la música antiga, a poc a poc Rial ha anat engran­dint els límits del seu reper­tori, com va mos­trar fa poques set­ma­nes a L’Audi­tori amb les Sis cançons popu­lars cata­la­nes de Robert Ger­hard, que hau­rien com­mo­gut la mateixa Con­xita Badia. 

ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet