ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El director Josep Pons, ‘honoris causa' per la UAB

8/4/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1950699-el-director-josep-pons-honoris-causa-per-la-uab.html

La Uni­ver­si­tat Autònoma de Bar­ce­lona (UAB) va inves­tir ahir doc­tor hono­ris causa el direc­tor musi­cal del Gran Tea­tre del Liceu Josep Pons Vila­do­mat (Puig-reig, 1957). La UAB va voler dis­tin­gir Pons pel seu com­promís amb el pano­rama musi­cal de Cata­lu­nya, així com per la seva con­tri­bució en la recu­pe­ració i difusió del patri­moni musi­cal hispànic. Con­si­de­rat un dels pro­fes­si­o­nals més relle­vants de la seva gene­ració, Pons va rei­vin­di­car la importància de l’art “per adqui­rir conei­xe­ment” i va donar valor al rol dels direc­tors d’orques­tra “per aglu­ti­nar ànimes”. “Un direc­tor ha de ser­vir la música, i no ser­vir-se’n”, va asse­gu­rar. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet