ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Musicologia intrèpida

30/4/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1961996-musicologia-intrepida.html

La recerca musi­cològica pot estar envol­tada d’intri­gues i girs de guió pro­pis dels millors films detec­ti­vescs. Ho demos­tra, per exem­ple, el seguit d’inves­ti­ga­ci­ons musi­cològiques que han dut Oriol Pérez Treviño a for­mu­lar nous plan­te­ja­ments sobre qüesti­ons no resol­tes de l’òpera a Bar­ce­lona en el segle XVIII. El musicòleg man­resà ha lide­rat una recerca que con­clou que allò que es pen­sava que era la par­ti­tura ínte­gra de La prin­ci­pessa filo­sofa de Car­les Baguer (1768-1808), estre­nada l’any 1797 al Tea­tre de la Santa Creu, només incloïa l’ober­tura ori­gi­nal i que la resta se li havia atribuït errònia­ment. “Ni els per­so­nat­ges ni l’autògraf es cor­res­po­nien amb l’obra de Baguer”, explica Pérez Treviño. “Quan vam loca­lit­zar els manus­crits, vam veure que hi havia una obra mal clas­si­fi­cada que, en rea­li­tat, era el segon acte d’I due gobbi, una òpera de Mar­cos Por­tu­gal, impor­tant figura del patri­moni musi­cal por­tuguès.”

El Foyer del Liceu, avui, i el Tea­tre de Sarrià, diu­menge, ofe­ri­ran la pre­sen­tació d’aques­tes obres a càrrec de La Bot­tega d’Opera de l’Escola Supe­rior de Música de Cata­lu­nya (Esmuc), un pro­jecte dedi­cat a intro­duir els estu­di­ants del cen­tre en un món operístic pro­fes­si­o­na­lit­zat i que, amb la direcció musi­cal de Mar­zio Conti i la par­ti­ci­pació, també, de l’actriu Sílvia Bel, posa en relleu, segons Treviño, que la “con­fluència de col·labo­ra­ci­ons entre ins­ti­tu­ci­ons” pot esde­ve­nir de gran importància per a la recu­pe­ració del patri­moni musi­cal català. 

G. V
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet