ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

‘Lucia' i la causa

16/7/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2000388-lucia-i-la-causa.html

El Liceu recupera ‘Lucia di Lammermoor’, ambientada en una sala de ball derruïda al Detroit dels anys cinquanta- El 27 de juliol es programa una sessió Under35 amb un repartiment de nous valors.

La direc­tora d’escena polo­nesa Bar­bara Wysocka ha ambi­en­tat un dels títols més repre­sen­tats al Liceu, Lucia di Lam­mer­moor, situ­ant-la als anys cin­quanta a la ciu­tat en crisi de Detroit, als Estats Units. Són anys de Ken­nedy a la pre­sidència en què les dones llui­ten pels seus drets. Lucia di Lam­mer­moor, de Doni­zetti, s’havia estre­nat el 1835 a Nàpols i exposa la tragèdia d’una noia que es vol casar per amor i com la impos­si­bi­li­tat de fer-ho li afecta la salut men­tal. La pro­ducció, res­ca­tada de la Baye­rische Sta­at­so­per, es podrà veure al Gran Tea­tre del Liceu des de demà diven­dres fins al 28 de juliol. En els papers prin­ci­pals hi des­ta­quen Nadine Sierra com a Lucia i Javier Cama­rena com a Sir Edgardo di Ravenswood.

Bar­bara Wysocka apro­fita foto­gra­mes de pel·lícules com Rebel sense causa o Bony & Clyde en el fons de la sala de ball des­truïda per fer evi­dent que la lluita social con­vi­dava Lucia a revol­tar-se i pro­var de tren­car una norma social impo­sada, amb el seu fort caràcter “que lluita pels seus drets”.

El matri­moni de con­veniència que plan­teja el lli­bret de Sal­va­tore Cam­ma­rano posa a l’escena la follia de la pro­ta­go­nista. Pel direc­tor artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, això hi dona un toc d’actu­a­li­tat, pen­sant en les con­seqüències dels con­fi­na­ments arran de la pandèmia. La direc­tora d’escena hi coin­ci­deix perquè busca fórmu­les perquè el seus mun­tat­ges emmi­ra­llin la rea­li­tat del públic.

En canvi, la direcció musi­cal de Gia­como Sagri­panti, que diri­geix l’Orques­tra Simfònica i Cor del Gran Tea­tre del Liceu, ha optat per una versió musi­cal­ment clàssica d’un dels títols més exi­gents i impor­tants del bel canto. Sagri­panti rei­vin­dica el so natu­ral dels ins­tru­ments de l’orques­tra que són els que s’acos­ten més a les sono­ri­tats vocals i donar valor al tre­ball arte­sa­nal de la lírica.

Nadine Sierra debuta al Liceu amb aquest paper. En la pre­sen­tació de la set­mana pas­sada estava eufòrica per poder actuar, després d’un llarg silenci impo­sat pels tan­ca­ments dels tea­tres d’òpera. En aquest sen­tit, aplau­dia i cele­brava la decisió del Liceu d’accep­tar el repte d’obrir el tea­tre amb estric­tes mesu­res de segu­re­tat per evi­tar con­ta­gis entre l’equip artístic, tant en assaigs com en les fun­ci­ons. Cama­rena, una veu molt esti­mada al Liceu, repe­teix el rol d’Edgardo i cele­bra la versió perquè “apunta molt bé al mis­satge de l’obra i per­met una reflexió útil per avançar com a soci­e­tat”.

El dimarts 27 de juliol es pro­grama una nova edició d’ Under35 . A diferència d’altres títols, en comp­tes d’habi­li­tar l’assaig gene­ral, han pro­gra­mat una sessió espe­cial per al dia 27 amb un repar­ti­ment jove que opta, d’aquesta manera, a debu­tar en nous rols al Gran Tea­tre del Liceu. Les entra­des d’Under35, adreçat a joves menors de 35 anys (a 15 euros, sigui la loca­li­tat que sigui), es van posar a la venda dimarts. Ahir a la tarda, encara en que­da­ven algu­nes de dis­po­ni­bles.

LA XIFRA
302
representacions
s’han fet de ‘Lucia di Lammermoor’ al Liceu, des del 1849. L’estrena va ser a Nàpols el 1835. 

J.B
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet