ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Sant Pere de Rodes proposa 11 concerts

17/7/2021 |

 

http://arrel2.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2001837-sant-pere-de-rodes-proposa-11-concerts.html

Es preveu que Claudi Arimany obri avui la 21a edició del festival, en espera de veure com evoluciona l’incendi.

El flau­tista Claudi Ari­many ofe­rirà aquest ves­pre el con­cert inau­gu­ral del 21è Fes­ti­val de Música de Sant Pere de Rodes , on ha actuat en gai­rebé totes les edi­ci­ons. Ahir al ves­pre, però, aquesta afir­mació podia sem­blar ago­sa­rada, pel gran incendi que va obli­gar a desa­llot­jar el per­so­nal del mones­tir, però tot depèn de com evo­lu­ci­o­nin avui els esde­ve­ni­ments. Com recor­da­ven ahir fonts d’Opus Artis, que coor­ga­nitza el fes­ti­val amb el Depar­ta­ment de Cul­tura, no és la pri­mera vegada que un foc o el fort vent de la zona han fet tron­to­llar la rea­lit­zació d’algun con­cert, que a última hora s’ha pogut sal­var.

En tot cas, la pre­visió és que Ari­many obri avui el fes­ti­val (20 h, 22 i 26 euros), acom­pa­nyat al piano per Pedro José Rodríguez, amb un pro­grama que inclou obres de Schu­mann, Kuh­lau i Dop­pler. Després arri­ba­ran 10 con­certs més, fins al 28 d’agost, a més dels dos con­certs de l’Off Fes­ti­val, que tin­dran lloc a l’Espai Port del Port de la Selva, amb una nit de rumba i una nit de gòspel.

Un dels moments des­ta­cats del fes­ti­val tor­narà a ser And The Win­ner Is... 2021, els dos con­certs amb música de ban­des sono­res mítiques que inter­pre­ten Car­les & Sofia Piano Duo i l’Orques­tra Solis­tes de Cata­lu­nya, els dies 14 i 15 d’agost. Com sem­pre el piano serà l’ins­tru­ment estel·lar: hi actu­a­ran en soli­tari els pia­nis­tes Armen-Levon Mana­seryan, Andrea Tro­vato, Hugues Leclère, Albert Mam­riev i Ing­mar Lazar, però l’ins­tru­ment serà pre­sent en tots els con­certs del fes­ti­val, també en la gala d’òpera final, amb la soprano Tina Gorina i el tenor Marc Sala. Abans, el 21 d’agost, hi actuarà el Tem­pus Trio. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet