ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines, a l'Auditori

24/7/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2004970-la-jove-orquestra-de-les-comarques-gironines-a-l-auditori.html

La formació interpretarà aquest vespre ‘El somni d’una nit d’estiu’, de Mendelssohn, dins de Notes al Parc

La Jove Orques­tra de les Comar­ques Giro­ni­nes (JOCG) ofe­rirà un con­cert aquest ves­pre a l’ Audi­tori de Girona (20 h, gratuït, preu emo­ci­o­nal), dins del cicle Notes al Parc, en el qual aquesta for­mació inte­grada per 80 músics que tenen de 16 a 20 anys inter­pre­tarà El somni d’una nit d’estiu, de Men­dels­sohn. Les entra­des es poden reser­var al web de l’Audi­tori. Ahir encara que­da­ven algu­nes loca­li­tats dis­po­ni­bles, bàsica­ment a l’amfi­te­a­tre.

La JOCG és un pro­jecte pedagògic impul­sat des del 2009 per la Fun­dació Metal­qui­mia, l’Ajun­ta­ment de Girona i l’Audi­tori de Girona. El con­cert d’aquest ves­pre, en què l’orques­tra estarà conduïda pel reco­ne­gut direc­tor Álvaro Albi­ach, és la cul­mi­nació d’una set­mana d’una estada pedagògica a l’Audi­tori, que durant una set­mana ha inclòs diver­sos assa­jos per sec­ci­ons i també gene­rals.

Per inter­pre­tar la com­po­sició de Men­dels­sohn, basada en l’obra de tea­tre homònima de Shakes­pe­are, la JOCG estarà acom­pa­nyada pel Cor Geri­ona i el Cor Geri­ona Juve­nil, diri­gits per Imma Pas­cual; el Cor de noies de Clau­de­faula, diri­git per Glòria Bonal, les sopra­nos Marta Mathéu i Andrea Martí i els actors Cisco Cruz i Clàudia Bravo com a nar­ra­dors. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet