ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Burruezo homenatja el músic medieval Ziryab

28/7/2021 |

 

Estrena un nou espectacle amb el seu trio avui a Girona i diumenge a Sant Feliu.

Pedro Bur­ru­ezo i el seu trio estre­nen aquesta set­mana un nou espec­ta­cle dedi­cat a la figura del músic medi­e­val Ziryab que pre­sen­ta­ran avui a l’audi­tori Via­der de la Casa de Cul­tura de Girona, dins del Fes­ti­val de Gui­tarra de Girona-Costa Brava (20 h, 10 euros) i diu­menge vinent, 1 d’agost, a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols (12.30 h, gratuït), que s’afe­geix així als actes de la festa major de la loca­li­tat empor­da­nesa, on resi­deix Bur­ru­ezo. Ziryab va inau­gu­rar a la Còrdova cali­fal un dels pri­mers con­ser­va­to­ris del món, en la pri­mera mei­tat del segle IX, i va ser el pre­cur­sor d’un nou llaüt amb cinc cor­des, ante­ce­dent de la gui­tarra espa­nyola.

A l’espec­ta­cle Tot recor­dant Ziryab, Bur­ru­ezo i el trio que for­men Berna Jones (violí), Robert San­ta­maría (kanun i san­tur) i Jordi Ortega (vio­lon­cel, cors) avançaran algu­nes de les peces que estan gra­vant en aquests moments i que for­ma­ran part del seu pròxim disc, titu­lat al-Majnún (el boig), que publi­carà Satélite K . En el con­cert sona­ran peces musi­cals tra­di­ci­o­nals i altres d’autor, sota la influència medi­e­val, però sem­pre amb una pers­pec­tiva també con­tem­porània. Durant l’actu­ació, amb mar­cat caràcter pedagògic, Bur­ru­ezo anirà expli­cant l’ori­gen de les peces inter­pre­ta­des i anècdo­tes i curi­o­si­tats de la vida de Ziryab –tot un influ­en­ci­a­dor a la cort de l’emir– i de la música anda­lu­sina en gene­ral, com a pre­cur­sora de l’encre­ua­ment entre Ori­ent i Occi­dent que Bur­ru­ezo inves­tiga des de fa anys. 

X. CASTILLÓN
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet