ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Peralada treu el barroc al parc

30/7/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2007582-peralada-treu-el-barroc-al-parc.html

El festival estrena avui l’òpera ‘Orlando’ de Händel, dirigida per Rafael R. Villalobos i Dani Espasa
Xavier Sabata és Orlando en aquesta òpera, connectada amb la vida i l’obra de Virginia Woolf.

El 35è Fes­ti­val Cas­tell de Pera­lada obre avui el seu últim cap de set­mana amb l’estrena d’una pro­ducció pròpia que, com va dir ahir el seu direc­tor, Oriol Aguilà, serà “una de les poques òperes que es repre­sen­ta­ran a la península aquest estiu”. Es tracta d’Orlando, de Händel, una òpera bar­roca amb direcció escènica de Rafael R. Villa­lo­bos i direcció musi­cal de Dani Espasa, al cap­da­vant de Ves­pres d’Arnadí. L’alma mater del pro­jecte és el con­tra­te­nor Xavier Sabata, bon amic del fes­ti­val, que inter­preta el paper d’Orlando en aquest mun­tatge atípic que esta­bleix nexes amb les novel·les Orlando: una bio­gra­fia, de Vir­gi­nia Woolf, i Les hores, de Mic­hael Cun­ning­ham, sobre els últims dies de Woolf, que va rebre el Pulit­zer i va ser adap­tada al cinema. “Orlando mos­tra que tota cre­ació és un reflex del propi autor i que la lite­ra­tura és com un mirall en què ens veiem reflec­tits”, va dir Villa­lo­bos.

Les can­tants Marie Lys, Sabina Puérto­las i Eva-Maud Hube­aux donen vida, res­pec­ti­va­ment, a Dorinda, Ange­lica i Medoro, però al mateix temps evo­quen l’apas­si­o­nada i tur­men­tosa relació entre Vir­gi­nia Woolf i la seva amant, Vita Sack­vi­lle-West. El baríton José Anto­nio López com­pleta el repar­ti­ment, posant-se en la pell de Zoro­as­tro, un per­so­natge inèdit que “se situa en un pla supe­rior, per sobre de la resta de per­so­nat­ges, com una mena de Deus ex mac­hina”, segons va expli­car Villa­lo­bos, que va debu­tar fa tres anys a Pera­lada amb Acis i Gala­tea, també de Händel i fent tàndem amb Ves­pres d’Arnadí, però lla­vors repre­sen­tada al claus­tre del Carme, que jun­ta­ment amb l’església veïna han estat fins ara els esce­na­ris habi­tu­als de les pro­pos­tes bar­ro­ques del fes­ti­val. La reducció a 700 loca­li­tats de l’audi­tori del parc del car­tell ha ani­mat la direcció del fes­ti­val a por­tar-hi Orlando aquesta nit. “És un esce­nari molt gran, però s’ha acon­se­guit que l’espec­ta­cle esti­gui sono­rit­zat d’una manera molt ele­gant, amb una ampli­fi­cació espe­cial que con­serva l’essència del so bar­roc. És una solució força sin­gu­lar i molt necessària, ara que la situ­ació pro­pi­cia que es facin més espec­ta­cles a l’aire lliure”, va acla­rir Villa­lo­bos. Roc Mateu s’ha encar­re­gat del dis­seny de so i Ema­nu­ele Sinisi, de l’esce­no­gra­fia i l’atrezzo.

Segons Aguilà, Orlando “des­co­brirà als espec­ta­dors un Xavier Sabata insòlit, física­ment i vocal­ment, perquè la boge­ria del per­so­natge el fa can­tar i sal­tar en algu­nes esce­nes”. Per a Sabata, aquest paper “és un repte i un regal, gràcies a la dra­matúrgia de Rafael R. Villa­lo­bos, que acon­se­gueix que arri­bem a un lloc de molta veri­tat inter­pre­ta­tiva”. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet