ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'òpera torna a la programació cultural de Figueres

4/9/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2023369-l-opera-torna-a-la-programacio-cultural-de-figueres.html

Joel Joan, Oriol Pla, Julio Manrique i Animal Religion, entre les propostes.

L’Ajun­ta­ment de Figue­res ofe­reix una cin­quan­tena de pro­pos­tes musi­cals i escèniques que pas­sa­ran pels esce­na­ris de la ciu­tat entre els mesos de setem­bre i desem­bre. La pro­gra­mació inclou tant les pro­pos­tes pro­gra­ma­des des del mateix ajun­ta­ment com les impul­sa­des per enti­tats i pri­vats.

La prin­ci­pal nove­tat és el retorn de l’òpera al Tea­tre Muni­ci­pal El Jardí. El 31 d’octu­bre la Fun­dació Òpera de Cata­lu­nya, for­mada pel Cor Amics de l’Òpera de Saba­dell i l’Orques­tra Simfònica del Vallès, pre­sen­ten Il Bar­bi­ere di Sivi­glia, de Ros­sini.

Pel que fa a les obres tea­trals que s’estre­na­ran en els pròxims mesos, des­ta­quen El gran come­di­ant, amb Joel Joan (6 de novem­bre), o L’oncle Vània, amb Julio Man­ri­que (24 d’octu­bre). D’altres que es veu­ran i que ja s’han estre­nat són Canto jo i la mun­ta­nya balla (27 de novem­bre) i Travy, d’Oriol Pla (16 d’octu­bre). Es farà un cicle dedi­cat al cine­asta Stan­ley Kubrick que inclou un espec­ta­cle de dansa con­tem­porània a càrrec de la com­pa­nyia La Intrusa, It’s a wrap (Kubrick is dead) (12 de novem­bre), i un con­cert amb l’Orques­tra Simfònica del Vallès on sona­ran les ban­des sono­res de les pel·lícules del direc­tor (13 de novem­bre). També l’Escor­xa­dor serà el marc de l’espec­ta­cle de circ con­tem­po­rani Fang, de la com­pa­nyia Ani­mal Reli­gion (18 de novem­bre).

La música també hi serà pre­sent amb un espec­ta­cle musi­co­te­a­tral a càrrec de Mar­cel Tomàs i Cas­cai Tea­tre, Nou­cents, el pia­nista de l’oceà (3 de desem­bre) i d’un con­cert de ban­des sono­res de cinema amb la Gior­ques­tra, diri­gida pel repu­tat direc­tor alt-empor­danès Marc Timón. Aquest con­cert, pro­gra­mat per l’Ajun­ta­ment de Figue­res i Joven­tuts Musi­cals de Figue­res, tindrà lloc el 18 de desem­bre.

Les entra­des es posen dilluns de 19 a 21 h a la taqui­lla del Tea­tre Muni­ci­pal El Jardí i a par­tir de les 19.30 h al web www.​fig​uere​saes​cena.​cat , on hi ha tota la pro­gra­mació. 

J.C.L.
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet