ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'Orquestra Camera Musicae canvia de nom

30/9/2021 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2035930-l-orquestra-camera-musicae-canvia-de-nom.html

L’Orques­tra Simfònica Camera Musi­cae (OCM) ini­cia després de quinze anys una nova etapa en què passa a ano­me­nar-se Franz Schu­bert Fil­har­mo­nia (FSF). La nova for­mació, segons el seu direc­tor, Tomàs Grau, es marca com a repte esde­ve­nir una orques­tra euro­pea de “pri­mera divisió”. L’orques­tra vol res­se­guir les grans obres des del segle XVII fins al XX. La tem­po­rada 2021/22 inclourà direc­tors inter­na­ci­o­nals i solis­tes i pre­veu una gira pels Països Bai­xos, Ale­ma­nya i Suïssa. 


El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet