ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

La GIO s'estrena a Temporada Alta amb dos concerts

25/10/2021 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2047315-la-gio-s-estrena-a-temporada-alta-amb-dos-concerts.html

La formació, que té deu anys, inicia una nova etapa amb el repte d’acostar la música al públic amb nous formats.

L’any que ve farà deu anys que la GIO va fer el debut a l’Audi­tori de Girona. I ara que l’orques­tra simfònica com­pleix una dècada ha deci­dit ence­tar una nova etapa, amb un nou direc­tor i noves col·labo­ra­ci­ons; també amb una actu­a­lit­zació de la marca. Així, l’ara ano­me­nada GIO Symp­ho­nia s’estre­narà amb dues pro­duc­ci­ons al fes­ti­val Tem­po­rada Alta, amb qui encara no havia col·labo­rat i esta­blint, qui sap, el prin­cipi d’una nova amis­tat. “Nosal­tres encan­tats si són pro­jec­tes que vagin en aquesta línia, amb una posada en escena i no només un con­cert on es toqui la novena de Beet­ho­ven”, va dir el direc­tor del Tem­po­rada Alta, Sal­va­dor Sunyer, diven­dres a la pre­sen­tació del pro­jecte i els dos espec­ta­cles.

Con­cre­ta­ment, l’espec­ta­cle que es podrà gau­dir el diu­menge 31 d’octu­bre a la Sala Mont­sal­vatge és Mis­te­ris de l’ins­tant, una pro­posta musi­cal expe­ri­men­tal i escènica ide­ada pel nou direc­tor artístic del pro­jecte orques­tral, Fran­cesc Prat, i comp­tarà amb la par­ti­ci­pació de l’inter­na­ci­o­nal­ment reco­ne­gut con­tra­te­nor i direc­tor escènic Xavier Sabata, així com dels pres­ti­gi­o­sos Cube.​bz, autors d’algu­nes de les millors posa­des en escena dels últims vint anys.

Com van expli­car els prin­ci­pals autors, Prat i Sabat (aquest a través d’una gra­vació) l’espec­ta­cle vol anar més enllà dels límits de les litúrgies habi­tu­als dels con­certs de música clàssica, tant a nivell musi­cal com d’espai escènic i il·lumi­nació. Amb una acu­rada selecció musi­cal amb obres de Brit­ten, Rameau, Fauré, Guix, Händel i Mozart, i a par­tir d’una estruc­tura amb sis movi­ments ins­pi­rada en l’obra Mystères de l’Ins­tant d’Henri Duti­lleux, la nova obra de la GIO ha estat rein­ter­pre­tada per Fran­cesc Prat i des­plega una sèrie d’ins­tants que “ens evo­ca­ran ine­vi­ta­ble­ment al procés de la cre­ació i a l’acte de viure la vida”, tal com van avançar.

La segona col·labo­ració amb Tem­po­rada Alta és la pro­posta El Amor Brujo, que es podrà veure el 20 de novem­bre al Tea­tre de Bes­canó i el 27, al de Pala­fru­gell. Aquesta pro­ducció comp­tarà amb la can­ta­ora Mari­ola Mem­bri­ves, que inter­pre­tarà la versió ori­gi­nal del 1915 de Manuel de Falla i Can­ci­o­nes anti­guas españolas de Lorca. També hi actu­a­ran la pia­nista Marta Puig.

Francesc Prat, director artístic
La Gio Symphonia inicia aquesta nova etapa amb la incorporació de Francesc Prat com a director artístic i es presentarà oficialment en el concert Misteris de l’instant. Segons Prat, la producció resumeix i “condensa” els objectius que s’ha marcat de cara a aquesta nova etapa i per a la propera dècada. Acostar la música al públic amb nous formats, crear “identitat pròpia” i que d’aquí “dos o tres anys” se’ls “reconegui per una certa manera de fer les coses”. Prat és un reconegut director d’orquestra i compositor que reparteix el seu art entre el repertori simfònic, l’òpera i la creació contemporània. 

JORDI CAMPS I LINNELL
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet