ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Savall, a Igualada amb el ‘Llibre Vermell'

13/1/2022 |

 

http://admin.elpunt.cat/cultura/article/19-cultura/2084491-savall-a-igualada-amb-el-llibre-vermell.html

Igua­lada inau­gu­rarà ofi­ci­al­ment la Capi­tal de la Cul­tura Cata­lana el 5 de febrer amb un con­cert de Jordi Savall a la basílica de Santa Maria. El músic igua­ladí diri­girà el Lli­bre Ver­mell de Mont­ser­rat amb la Cape­lla Reial de Cata­lu­nya i Hespèrion XXI. El direc­tor i vio­la­gam­bista, ahir, es mos­trava emo­ci­o­nat de poder actuar a la seva ciu­tat natal després de deu anys sense fer-ho tot des­ta­cant que la basílica de Santa Maria té una “acústica ideal” per a aquest tipus de música.

El con­cert de Savall serà un dels 250 actes que inte­gren la pro­gra­mació del pri­mer qua­dri­mes­tre de la capi­ta­li­tat cul­tu­ral. Entre les acti­vi­tats des­ta­ca­des hi ha la pro­gra­mació d’un cicle de pen­sa­ments titu­lat Diàlegs capi­tals, que con­vi­darà a refle­xi­o­nar sobre els rep­tes del segle XXI. S’orga­nit­za­ran un cop al mes i s’hi abor­da­ran temes d’actu­a­li­tat a través d’un diàleg entre experts locals i pen­sa­dors d’àmbit naci­o­nal. També s’han orga­nit­zat visi­tes guia­des al patri­moni històric igua­ladí com ara el cemen­tiri d’Enric Mira­lles i Carme Pinós o al Fort de Sant Magí.

Coin­ci­dint amb l’any de la Capi­tal de la Cul­tura Cata­lana, Igua­lada també cele­bra el bicen­te­nari del gremi de tra­gi­ners, un dels més antics del país, amb dues expo­si­ci­ons i la res­tau­ració de la ban­dera gran, ori­gi­nal de l’any 1856. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet