ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Kebyart, nous residents de l'Ateneu de Banyoles

19/1/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2087042-kebyart-nous-residents-de-l-ateneu-de-banyoles.html

El quartet de saxos català interpretarà tres concerts i tindrà una trobada amb als alumnes de l’Escola Municipal de Música de la ciutat. La primera actuació l’oferirà junt amb la Gio Symphonia.

Kebyart Ensem­ble (Robert Seara, Pere Méndez, Víctor Serra i Daniel Miguel) és la for­mació a la qual es dedica la residència artística de l’Ate­neu de Banyo­les d’aquest any, en què se’n com­pleix la 12a edició. Aquesta for­mació de cam­bra, nas­cuda el 2014 a Bar­ce­lona i que es mou en el ter­reny dels arran­ja­ments molt per­so­nals dels clàssics, ofe­rirà tres con­certs, al març, al setem­bre i al novem­bre. D’altra banda, en una data que encara no s’ha con­cre­tat, tin­dran una tro­bada amb alum­nes de l’Escola Muni­ci­pal de Música (EMMB), i la bibli­o­teca muni­ci­pal orga­nit­zarà al juny una sessió del club de lec­tura espe­cial dedi­cada a la música.

Il·lusi­o­nats

Els artis­tes van par­ti­ci­par a través de vide­o­con­ferència (eren a Basi­lea, Suïssa) en la roda de premsa en què el regi­dor de Cul­tura, Miquel Cuenca, i el pre­si­dent de Joven­tuts Musi­cals de Banyo­les (ges­tora de l’Ate­neu), Rafel Jua­nola, els van pre­sen­tar ahir al matí a la premsa. “Ens fa moltíssima il·lusió”, van dir, perquè tro­ben molt interes­sant el fet de poder rela­ci­o­nar-se de manera més intensa amb la ciu­tat on actuen, una cir­cumstància que no s’acos­tuma a donar.

Els con­certs

En el pri­mer con­cert actu­a­ran amb la Gio Symp­ho­nia , diri­gida per Fran­cesc Prat. Inter­pre­ta­ran peces de J.S. Bach i de Phi­lip Glass. En el segon, en soli­tari, el quar­tet cen­trarà el pro­grama en obres de Mozart, Men­dels­sohn i Wid­mann, i la ter­cera actu­ació l’ofe­ri­ran acom­pa­nyats del cla­ri­ne­tista Pablo Bar­ragán i el pia­nista Albert Cano Smit. Entre altres peces, inter­pre­ta­ran un arran­ja­ment de L’ocell de foc, de Stra­vinsky.

Estrena d’una composició de Jörg Widmann
És molt inusual que un quartet de saxofonistes rebi la confiança d’un compositor de prestigi per estrenar una obra seva. I no obstant, això és el ha decidit l’alemany Jörg Widmann amb Kebyart Ensemble. L’esdeveniment, a més, serà en el segon concert que els músics catalans oferiran a l’Ateneu de Banyoles, el 25 de setembre. Es tracta d’un conjunt de peces breus, les primeres que Widmann –que a banda de compositor és un reputat clarinetista– escriu pensant en un quartet de saxòfons. 

RAMON ESTÉBAN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet