ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

La veu i la paraula

17/3/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2113314-la-veu-i-la-paraula.html

Després d’actuar als prin­ci­pals tea­tres d’òpera del món i sota la batuta dels direc­tors més reco­ne­guts a escala inter­na­ci­o­nal, el tenor Juan Diego Flórez actuarà per pri­mera vegada a l’Audi­tori de Girona en el que és l’únic con­cert pro­gra­mat aquest any a l’Estat, per ofe­rir un reci­tal diu­menge (19 h) en què inter­pre­tarà les millors àries del bel canto i algu­nes com­po­si­ci­ons de cam­bra. Acom­pa­nyat de la pia­nista fran­cesa Cécile Res­tier, l’artista peruà inter­pre­tarà un reper­tori únic que també repas­sarà alguns dels seus rols operístics més actu­als, com La bohème o Les con­tes d’Hoff­mann, entre d’altres. Acla­mat per la crítica i amb més de vint anys de tra­jectòria sobre els esce­na­ris, Juan Diego Flórez va debu­tar a La Scala de Milà amb només 23 anys, i actu­al­ment està con­si­de­rat un dels millors tenors del món gràcies a la inter­pre­tació dels per­so­nat­ges prin­ci­pals de les òperes de Verdi, Puc­cini, Ros­sini, Doni­zetti o Bellini, entre d’altres. Encara que­den entra­des, que es poden adqui­rir a www.​aud​itor​igir​ona.​org .

I des del mateix diu­menge i fins al 12 de juny, el vestíbul de l’Audi­tori aco­llirà l’expo­sició Narcís Coma­dira: del gest sen­si­ble i la paraula dibui­xada. Aquesta és una de les acti­vi­tats paral·leles amb motiu de la figura de l’Artista con­vi­dat d’aquesta tem­po­rada a l’equi­pa­ment. Narcís Coma­dira (Girona, 1942), poeta, pin­tor, dra­ma­turg, tra­duc­tor, assa­gista i melòman, con­ver­sarà en una tertúlia amb Joa­quim Nadal, en un acte que tindrà lloc el 3 d’abril a un quart de set del ves­pre. 

J.C.L
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet