ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

“Bach ajuda a entendre el caos”

2/4/2022 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2121110-bach-ajuda-a-entendre-el-caos.html

El tenor lon­di­nenc Mark Pad­more (1961) fa aquest mes una gira euro­pea amb l’Orc­hes­tra of the Age of Enligh­ten­ment, com a direc­tor i intèrpret de l’Evan­ge­lista a la Passió segons Sant Joan, de Bach, que avui arriba a l’ Audi­tori de Girona (19 h).

És vostè una per­sona reli­gi­osa? Creu que cal ser cre­ient per cop­sar millor la dimensió d’aquesta obra de Bach?
Em vaig criar com a catòlic i anava a l’església cada diu­menge, però ara no em con­si­dero cre­ient. Crec que és molt impor­tant trac­tar les pas­si­ons de Bach com a obres reli­gi­o­ses i espi­ri­tu­als, però la seva història ens parla a tots avui. Par­len de traïcions, inter­ro­ga­to­ris, bur­les, tor­tu­res i assas­si­nats. Aques­tes coses pas­sen cada dia al nos­tre món i la medi­tació de Bach sobre el sofri­ment ens parla clara­ment i pro­fun­da­ment a cadas­cun de nosal­tres.

Aquesta gira coin­ci­deix amb la Qua­resma. La música de Bach és una bona com­pa­nyia per medi­tar en aquest món de fressa?
Abso­lu­ta­ment, sí. Reu­nir-se en un acte de con­tem­plació és poc freqüent al nos­tre món. Hem de pren­dre’ns temps per pen­sar com vivim i les pas­si­ons són una mera­ve­llosa opor­tu­ni­tat per fer-ho.
Havia tre­ba­llat ja amb aquesta orques­tra bar­roca? És com­pli­cat diri­gir-la i can­tar alhora?
He tre­ba­llat amb l’orques­tra durant molts anys i conec alguns dels seus músics des de la uni­ver­si­tat. En rea­li­tat, jo no els diri­geixo, com tam­poc no ho feia Bach. El direc­tor és un invent del segle XIX. Diri­geixo els assa­jos però cada ins­tru­men­tista i cada can­tant assu­meix la res­pon­sa­bi­li­tat de l’actu­ació. Inten­tem inter­pre­tar la Passió com música de cam­bra.

L’orques­tra es va for­mar als anys 80, quan vostè també feia els pri­mers pas­sos pro­fes­si­o­nals. Han cres­cut junts dins l’escena de la música antiga.
L’escena de la música antiga va sor­gir arran del qüesti­o­na­ment d’idees prèvies sobre la inter­pre­tació. Vaig créixer amb aquest espe­rit i crec que ha donat lloc a una reno­vació mera­ve­llosa del reper­tori. T.S. Eliot escriu a Little gid­ding: “No dei­xa­rem d’explo­rar / I el final de tota la nos­tra explo­ració / serà arri­bar on vam començar / I conèixer el lloc per pri­mera vegada”. Això és el que crec que hauríem de fer tots els músics.

Com ha vis­cut la pandèmia?
La pandèmia ha estat molt dura per als músics. I el Bre­xit ho ha fet encara més difícil per als músics del Regne Unit. Les coses no han tor­nat a la nor­ma­li­tat. I hem de llui­tar per defen­sar la importància de la música en la vida de tots els ciu­ta­dans.

Algun record de Cata­lu­nya?
Tinc molt bons records dels con­certs amb Colle­gium Vocale Gent i Phi­lippe Her­reweghe a les cate­drals de Cata­lu­nya, als anys 90. També m’encanta actuar al Palau de la Música.

Altres pro­jec­tes per al 2022?
Faré una gira amb la pia­nista Mit­suko Uchida, inter­pre­tant Schwa­nen­ge­sang de Schu­bert, i el gra­va­rem al Wig­more Hall de Lon­dres. I a prin­ci­pis del 2023 inter­pre­taré Ulis­ses a Il ritorno d’Ulisse, a Gine­bra.

Bach ens sal­varà del caos?
No, però ens aju­darà a enten­dre’l i ens donarà l’espe­rança per afron­tar-lo. Hem d’armar-nos d’una espe­rança des­a­fi­ant . 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet