ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

La Sagrada Família torna a ressonar amb el tradicional concert de Setmana Santa

2/4/2022 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2121397-la-sagrada-familia-torna-a-ressonar-amb-el-tradicional-concert-de-setmana-santa.html

L’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de Cambra de Granollers han ofert la ’Missa de Rèquiem’ de Mozart.

La Sagrada Família s’ha tor­nat a omplir de música amb el tra­di­ci­o­nal con­cert de Set­mana Santa després d’un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia. L’Orques­tra Simfònica del Vallès i el Cor de Cam­bra de Gra­no­llers han ofert aquest dis­sabte a la tarda la Missa de Rèquiem, de Wolf­gang Ama­deus Mozart, que va ser l’última com­po­sició de l’artista, el 1791. Per donar a conèixer el tem­ple d’Antoni Gaudí, la Basílica ha con­vi­dat la ciu­ta­da­nia a assis­tir-hi i va sor­te­jar 800 entra­des per gau­dir d’aquest esde­ve­ni­ment.

L’arque­bisbe de Bar­ce­lona, Joan Josep Ome­lla, ha apun­tat que el Rèquiem suposa “una invi­tació a con­tem­plar la mort en tota la seva radi­ca­li­tat, sense obviar el dolor”, però que el dolor “és con­tem­plat des de l’espe­rança de la fe”.

A banda d’aquest con­cert, la Sagrada Família ha pre­pa­rat altres acti­vi­tats en motiu de Pas­qua. El Diu­menge de Rams, la set­mana que ve, se cele­brarà la bene­dicció de rams i pal­mes i l’euca­ris­tia. La bene­dicció estarà oberta a tot­hom. La Sagrada Família també ha pro­gra­mat un taller fami­liar de pal­mes per a nens de 6 a 12 anys. El pri­mer ha començat aquest dis­sabte. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet