ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Cadaqués: 50a edició i nou director

12/5/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2138550-cadaques-50a-edicio-i-nou-director.html

El Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Música de Cadaqués, el segon més antic de la Costa Brava després del de la Porta Fer­rada de Sant Feliu de Guíxols, cele­brarà la seva 50a edició del 15 al 24 de juliol, amb un total de 19 con­certs i acti­vi­tats a dife­rents espais com ara l’església de Santa Maria, la Sala de l’Amis­tat, el Cor­ral de la Gala, Port­lli­gat, el Pas­seig i la plaça U d’Octu­bre. El fes­ti­val, orga­nit­zat per l’Ajun­ta­ment i produït per RGB, ja no fa ser­vir com a esce­nari l’oli­var de Sa Conca i, en paral·lel, també ha modi­fi­cat la línia estilística prèvia a la pandèmia, per apos­tar ara sobre­tot per la música clàssica i con­tem­porània, el jazz, el fla­menc i altres músiques d’arrel. El fes­ti­val, que des del seu nai­xe­ment, l’any 1970, només s’ha dei­xat de fer tres anys –l’últim, el 2020, per la pandèmia–, estrena ara nou direc­tor, el tenor francès d’ori­gen viet­na­mita Phi­lippe Do, que ha actuat en alguns dels prin­ci­pals tea­tres del món, com ara la Scala i el Covent Gar­den, i actu­al­ment viu a Cadaqués.

“Per a aquesta 50a edició, volem emmi­ra­llar-nos en la història popu­lar i la tra­dició artística de Cadaqués”, expli­quen els orga­nit­za­dors per intro­duir la nova pro­gra­mació, que es pre­sen­tarà el 15 de juliol al Pas­seig amb un con­cert gratuït de Fredi’s Jazz Band, una for­mació nas­cuda el 2013 a l’Escola Muni­ci­pal de Música Fre­de­ric Mom­pou de Mata­de­pera.

Pierre Génis­son & Bruno Fon­taine (Benny Good­man Story), l’orga­nista Anne-Marie Rozes, el músic algerià Rabie Houti , Clémen­tine i Sarah Mar­gaine, el pia­nista David Fray, el gui­tar­rista fla­menc Paco Peña, Per­cus­si­ons Cla­vi­ers de Lyon amb la batu­cada Zalindê, l’Ensem­ble Pers­pec­ti­ves, Tanguísimo, l’Orques­tra de Girona, Laure Favre-Kahn, Víctor Villena i Cris­tina Vila­llonga, i Edu­ard Escof­fet són alguns dels artis­tes de la 50a edició, per a la qual ja estan a la venda les entra­des al web del fes­ti­val (de 12 a 20 euros). A més, també hi actu­a­ran els pre­mi­ats del 59è Con­curs Tenor Viñas, Eugénie Joneau i Davide Gian­gre­go­rio, i s’ha orga­nit­zat un taller gratuït d’ini­ci­ació musi­cal, amb Mar Bonay, Rubén Beren­gena, Jaume Ser­rat i Josep Maria Soler.

El Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Música de Cadaqués, que sem­pre ha tin­gut molta cura de la seva imatge gràfica, ha encar­re­gat el car­tell de la 50a edició a l’artista lon­di­nenc Oli­ver Cha­na­rin. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet