ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Un nou horitzó al Museu de la Música

18/5/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2141319-un-nou-horitzo-al-museu-de-la-musica.html

El centre reivindicarà Felip Pedrell i les pioneres de la música electrònica.

Un any després de ser nome­nat direc­tor del Museu de la Música, Jordi Alo­mar va pre­sen­tar ahir un nou pro­jecte per a l’equi­pa­ment acom­pa­nyat de Robert Bru­fau, direc­tor de L’Audi­tori de Bar­ce­lona. Amb la volun­tat de fer de l’espai un “cen­tre de referència en pen­sa­ment i divul­gació sobre el fet musi­cal i l’art sonor”, Alo­mar es pro­posa reo­ri­en­tar el museu “a través de la recu­pe­ració de pers­pec­ti­ves que, per diver­ses cau­ses, han estat obli­da­des o menys­tin­gu­des, les memòries de la immi­gració i de les mino­ries, la pro­moció i el reco­nei­xe­ment de les for­mes i eco­sis­te­mes cul­tu­rals en trànsit de cada ter­ri­tori o comu­ni­tat i la incidència de la tècnica en la trans­for­mació social i cul­tu­ral”, situ­ant-lo també com a “impul­sor del pen­sa­ment crític i de les pràcti­ques de cre­ació i recerca con­tem­porànies”.

Entre les acci­ons pre­vis­tes hi ha l’expo­sició, a par­tir de l’octu­bre, L’empremta de Felip Pedrell, amb motiu del cen­te­nari de la mort de qui es defi­neix com “la pedra angu­lar de la con­fi­gu­ració de la moder­ni­tat musi­cal” a Cata­lu­nya; tres mos­tres al llarg de tota la tem­po­rada vin­cu­la­des a la nova cre­ació i ela­bo­ra­des a par­tir de tres docu­men­tals d’autor, dedi­cats, res­pec­ti­va­ment, a Xavier Car­bo­nell, a Sofia Gubaidúlina i a les pio­ne­res de la música electrònica Maryanne Amac­her i Éliane Radi­gue, i pro­jec­tes de recerca artística i cre­ació sonora com ara el que Cons­tanza Brn­cic, Blanca Tolsà i Alfredo Costa Mon­teiro rea­lit­za­ran, el juliol i amb el parai­gua del Grec, a par­tir del fons del músic i agi­ta­dor cul­tu­ral Víctor Nubla (1956-2020).

El Cen­tre Robert Ger­hard, creat el 2008 amb l’objec­tiu de difon­dre el lle­gat musi­cal català, es pro­posa “donar impuls a pro­jec­tes de foment i difusió patri­mo­nial, en forma de suport a pro­duc­ci­ons musi­cals (tant de recu­pe­ració com de nova cre­ació) i de l’impuls del pen­sa­ment i patri­moni musi­cal a través d’una línia edi­to­rial”. Final­ment, el museu emprendrà un pro­jecte d’ins­tal·laci­ons sono­res de gran for­mat al Foyer de la Sala 1 durant tota la tem­po­rada i que seran visi­ta­bles per a tot el públic que acce­deixi a L’Audi­tori. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet