ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Kazushi Ono diu adeu a l'OBC amb Mahler

25/5/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2144413-kazushi-ono-diu-adeu-a-l-obc-amb-mahler.html

Kazushi Ono diri­geix aquest cap de set­mana els seu últim pro­grama com a direc­tor titu­lar de l’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya (OBC), a la qual va arri­bar l’any 2015. El mes­tre japonès con­duirà, en com­pa­nyia de l’Orfeó Català i les solis­tes Lydia Teusc­her i Mihoko Fuji­mura, la Resur­recció de Mah­ler, una peça que per ell té avui un doble sen­tit, de “rebuig” de la violència i rei­vin­di­cació de la dig­ni­tat humana.

Ono, en un comiat ahir davant la premsa, des­ta­cava la gira de cinc set­ma­nes de l’OBC l’estiu del 2019 al Japó –on es va inter­pre­tar l’òpera Turan­dot de Puc­cini amb posada en escena d’Àlex Ollé– i haver pogut incor­po­rar músics joves a l’orques­tra com els dos moments estel·lars del seu pas per Bar­ce­lona. El japonès defen­sava ahir la seva labor per la cohesió sonora del grup tot expli­cant que, en arri­bar, va des­co­brir molts bons solis­tes, i que el que havia inten­tat era “ele­var” el so del con­junt.

El direc­tor de L’Audi­tori, Robert Bru­fau, per la seva banda, que fa uns dies donava la ben­vin­guda al francès Ludo­vic Mor­lot com a nou direc­tor titu­lar, asse­gu­rava que el període de Kazushi Ono a Cata­lu­nya havia estat de “crei­xe­ment artístic” per a l’OBC. El direc­tor japonès es posarà ara al cap­da­vant de Orques­tra Fil­harmònica de Brus­sel·les. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet