ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

IberCamera presenta una temporada amb accent femení

22/6/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2157299-ibercamera-presenta-una-temporada-amb-accent-femeni.html

La 16a edició tindrà artistes com ara Maria João Pires, Viviane Hagner, Vivica Geneaux, Vera Martínez Mehner i Mireia Barrera, a més de grans debuts a Girona.

Torna la millor música clàssica un any més a Girona. L’Audi­tori serà esce­nari de la set­zena tem­po­rada d’ Iber­Ca­mera , una edició que, “per una feliç coin­cidència”, tindrà lloc amb un mar­cat accent femení. La pro­gra­mació, com ha des­ta­cat el pre­si­dent del grup Camera, Josep Maria Prat, inclourà en aquesta ocasió algu­nes de les dones músics més impor­tants del pano­rama musi­cal actual: Maria João Pires, Vivi­ane Hag­ner, Vivica Gene­aux, Var­vara, Vera Martínez Meh­ner i Mireia Bar­rera. A més, hi haurà l’opor­tu­ni­tat de poder escol­tar la inter­pre­tació de la Xacona, de la com­po­si­tora Sofia Gubai­du­lina. “Tots els con­certs estan lide­rats d’una manera o altra per una dona. No ha estat vol­gu­da­ment,sinó una feliç coin­cidència que s’ha ges­tat de manera natu­ral. Ens hem regit pel talent i aquest és pre­sent en tota la pro­gra­mació, ha mani­fes­tat Prat durant la pre­sen­tació d’aquesta edició, que tindrà lloc del 23 d’octu­bre del 2022 al 21 de maig del 2023.

Grans noms, grans obres i debuts espe­rats que no han actuat mai a la ciu­tat de Girona, on encara Iber­Ca­mera manté un gruix d’afi­ci­o­nats fidels que arriba als 676 abo­nats total. Debuts com ara els de Vivica Gene­aux, que el 12 de març inter­pre­tarà Les qua­tre esta­ci­ons i altre àries de Vivaldi sota la direcció d’un altre debu­tant, Rubén Dubrovsky, a més de la mateixa Bach Con­sort Wien; Tre­vor Pin­nock, diri­gint el 5 de febrer l’Orques­tra del Mozar­te­uem de Salz­burg, i Pires amb un pro­grama mar­cat per Beet­ho­ven a més de la Júpiter; el gran debut orques­tral de Sin­fo­nia Var­so­via, que, diri­gida per Tat­suya Shi­mono i amb Viv­vi­ane Hag­ner al violí, inter­pre­ta­ran la Sim­fo­nia del Nou Món de Dvorák, el diu­menge 4 d’abril, o l’espe­rat Con­cert de Nadal amb obres de Brit­ten, Stra­vinski i Brahms a càrrec de Bar­ce­lona Ars Nova, diri­gida per Mireia Bar­rera (11 de desem­bre).

Des­taca, pel que fa al cicle de cam­bra, que la pia­nista Var­vara serà pre­sent en les tres actu­a­ci­ons en caràcter de residència: Trio Xos­takòvitx, acom­pa­nyada dels ger­mans Abel i Arnau Tomàs (12 de febrer), Quin­tet de Schu­mann amb el Cos­mos Quar­tet (16 d’abril) i Vari­a­ci­ons Gold­berg com a solista (21 de maig). “El suport con­ti­nuat i crei­xent de l’afició musi­cal de Girona a la nos­tra tem­po­rada ens repta a ela­bo­rar una pro­gra­mació que esti­gui a l’altura de l’expec­ta­tiva gene­rada”, con­clou Josep M. Prat.

LA XIFRA
63.159 entrades venudes són les que ha generat IberCamera al llarg dels 122 concerts que ha programat a Girona.

Accions per atraure el públic jove i de caràcter social
Com altres festivals de la ciutat, IberCamera treballa per facilitar l’accés a la música clàssica del públic més jove. Per aquesta raó, l’abonament dirigit a atraure els joves menors de 35 anys és de només 47 euros amb accés als 8 concerts programats. Si no es vol tenir el paquet complet, també existeix Escena 25, la campanya social impulsada pel Departament de Cultura, que vol afavorir l’accés a espectacles de teatre, circ, dansa i música a joves d’entre 18 i 25 anys. Aquesta serà la sisena temporada en què IberCamera Girona hi participa oferint preus de 3 a 10 euros per a tots els concerts. També hi ha una promoció per a aquelles escoles que hi estiguin interessades amb un descompte de fins a un 90% per als alumnes. Així mateix, IberCamera també treballa, com destaca la seva coordinadora, Nina Sunyer, per facilitar l’accés als majors de 65 anys i a persones en risc d’exclusió social. Després de l’impuls inicial endegat en la desena temporada, es continua oferint un conjunt de localitats per als concerts de la 16a Temporada a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. Per als majors de 65 anys s’aplica un 10% de descompte. 

JORDI CAMPS I LINNELL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet