ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Petersen obre la Schubertíada

12/8/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2179313-petersen-obre-la-schubertiada.html

La soprano ale­ma­nya Mar­lis Peter­sen va ofe­rir ahir, a la canònica de Santa Maria de Vila­ber­tran, el con­cert inau­gu­ral de la 30a edició de la Schu­bertíada . Peter­sen hi va pre­sen­tar un pro­grama titu­lat Innenwel­ten (Móns inte­ri­ors), amb cançons de Weigl, Strauss, Brahms, etc., acom­pa­nyada al piano per Step­han Matt­hias. El fes­ti­val con­ti­nua avui a Vila­ber­tran amb un reci­tal del tenor Chris­toph Prégar­dien i el pia­nista Julius Drake. Demà, el Cos­mos Quar­tet actuarà a Vilajuïga, i diu­menge l’orga­nista Mont­ser­rat Tor­rent ho farà a la basílica de Cas­telló d’Empúries amb l’Armida Quar­tett. La Schu­bertíada ha pro­gra­mat una vin­tena de con­certs fins al 28 d’agost. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet