ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Orfeó Català, una sola família coral

20/9/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2194760-orfeo-catala-una-sola-familia-coral.html

Pablo Lar­raz (Jaca, 1979), que aquest mes de setem­bre ha assu­mit la direcció artística de l’Orfeó Català, al qual ha estat vin­cu­lat els últims dotze anys, en subs­ti­tució del britànic Simon Hal­sey, vol estrènyer lli­gams amb l’Escola Coral –“tinc una dèria pedagògica; a casa tots som pro­fes­sors”, con­fes­sava ahir– i, a la vegada, acon­se­guir més con­nexió amb el món coral català. Ho expli­cava, al matí, en la pre­sen­tació del seu nou pro­jecte al Palau de la Música, on es va fer acom­pa­nyar del pre­si­dent de l’Orfeó, Joa­quim Uri­ach, que el va defi­nir com algú “pro­per i d’una gran huma­ni­tat”, i el direc­tor gene­ral, Joan Ollé, que va subrat­llar el paper que havien tin­gut els diver­sos repre­sen­tants dels cors del Palau en la tria de Lar­raz com a relleu de Hal­sey.

Lar­raz va qua­li­fi­car de “tre­sor” el fet que més de la mei­tat dels inte­grants actu­als de l’Orfeó s’hagin for­mat a l’Escola i va par­lar del moment que viu actu­al­ment l’Orfeó com de “madu­resa”, la qual cosa es reflec­tirà en alguns dels prin­ci­pals pro­jec­tes d’aquesta tem­po­rada: el debut a Berlín, el 28 i 30 de maig del 2023, amb la Ber­li­ner Phil­har­mo­niker, diri­gida per Kirill Petrenko, i la inter­pre­tació que farà el 19 de gener al Palau de la Ber­li­ner messe, d’Arvo Pärt, amb l’Orques­tra Simfònica de Bam­berg.

El nou equip tindrà Simon Hal­sey com a direc­tor con­vi­dat en “dos o tres” pro­jec­tes l’any, així com Basi­lio Astúlez, direc­tor de la Kan­tika Korala, i Lluís Vila­majó, fun­da­dor l’any 2000 del Cor de Noies i direc­tor actual de la Jove Cape­lla Reial. Montse Mene­ses, direc­tora de la Coral Can­tiga, per la seva banda, assu­mirà la sub­di­recció de l’equip artístic de l’Orfeó. 

G. VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet