ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

De Bach a Telefunken, a la Casa de Cultura

12/1/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2240641-de-bach-a-telefunken-a-la-casa-de-cultura.html

Un con­cert de l’orga­nista mallorquí Miquel Bennàssar obrirà demà, diven­dres, la nova pro­gra­mació musi­cal de la Casa de Cul­tura de Girona (20 h, 3 euros), amb un pro­grama que inclourà obres de Bach, Fauré i Franck. La pro­gra­mació dels con­certs dels diven­dres de la Casa de Cul­tura con­ti­nuarà el dia 20 amb un con­cert del duet Nexus Piano, for­mat per Mireia For­nells i Joan Miquel Hernández, que inter­pre­ta­ran a qua­tre mans obres de com­po­si­tors cata­lans com ara Juli Gar­reta, Fran­cesc Civil i Xavier Mont­sal­vatge, i també alguns temes del disc Onze (Fitca). El dia 27, hi actuarà la can­tant i cla­ri­ne­tista Carola Ortiz, que pre­sen­tarà el seu disc Pecata beata (Segell Micros­copi). D’altra banda, Ivan Tele­funken actuarà el 19 de gener a l’audi­tori Via­der, com a clo­enda del cicle de música expe­ri­men­tal El Gene­ra­dor. 

X.C
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet