ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Gardiner i Dudamel, plats forts al Palau 100

4/3/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2261675-gardiner-i-dudamel-plats-forts-al-palau-100.html

La doble actu­ació de John Eliot Gar­di­ner, el retorn de Gus­tavo Duda­mel i de Pap­pano, i la residència del Balt­ha­sar Neu­mann Chor & Ensem­ble s són alguns dels plats forts de la pro­gra­mació de la tem­po­rada 2023-2024 de Palau 100, el cicle estre­lla del Palau de la Música.

Palau 100 pre­senta dotze con­certs d’una tem­po­rada que aixe­carà el teló el 19 d’octu­bre a càrrec de l’Ensem­ble Pyg­ma­lion sota la direcció de Raphaël Pic­hon amb una versió par­ti­cu­lar del Requiem de Mozart, segons informa l’agència ACN. El mateix octu­bre, el dia 26, la Lon­don Symp­hony Orc­hes­tra tor­narà al cicle sota la direcció d’Anto­nio Pap­pano amb la inter­pre­tació del poema simfònic Així parlà Zara­tus­tra de Ric­hard Strauss i amb l’actu­ació de la pia­nista ger­mano-japo­nesa Alice Sara Ott, que ofe­rirà el Toten­tanz de Franz Liszt.

Els dos con­certs amb el Balt­ha­sar Neu­mann Chor & Ensem­ble el 13 i 14 de febrer de 2024 seran la cul­mi­nació de la residència artística que les for­ma­ci­ons faran la set­mana ante­rior a les actu­a­ci­ons.

El 18 de març de 2024 el direc­tor anglès John Eliot Gar­di­ner pre­sen­tarà l’ora­tori bíblic Israel a Egipte, de Händel. Gar­di­ner rea­lit­zarà una segona visita el 22 d’abril de 2024 amb la Phil­har­mo­nia Orc­hes­tra de Lon­dres en un con­cert que comp­tarà amb el vio­lon­cel·lista cana­denc Jean-Gui­hen Quey­ras.

Final­ment, el 28 de maig de 2024 ater­rarà a Bar­ce­lona Gus­tavo Duda­mel amb Los Ange­les Phil­har­mo­nic. Ofe­ri­ran amb un pro­grama que inclou la Fan­fara olímpica de John Willi­ams i la Sim­fo­nia núm. 9, del Nou Món de Dvorák. La vio­li­nista María Dueñas inter­pre­tarà el Con­cert per a violí de la com­po­si­tora mexi­cana Gabri­ela Ortiz.

El cicle Palau 100 es com­pleta amb Pablo González diri­gint l’Orques­tra Fil­harmònica de Dres­den amb la par­ti­ci­pació del pia­nista Fran­cesco Pia­mon­tesi a prin­ci­pis de 2024.

A finals de 2023 es pro­duirà la des­co­berta de la direc­tora fran­cesa Lau­rence Equil­bey amb El Mes­sies de Händel i el cor Accen­tus i el Con­cert per a violí, en Si menor d’Elgar a càrrec de Pinc­has Zuker­man.

En el marc de la col·labo­ració amb les ins­ti­tu­ci­ons musi­cals de Bar­ce­lona, l’1 de març de 2024 l’OBC visi­tarà el Palau per inter­pre­tar La Cre­ació de Haydn’ amb el Cor Jove de l’Orfeó Català. La pro­posta supo­sarà el debut al Palau de la direc­tora polo­nesa Marta Gar­do­linksa.

Poste­ri­or­ment, fora de pro­grama, el 19 de març, el baríton André Schuen debu­tarà a la sala amb El corn màgic de la joventut de Mah­ler.

El direc­tor del Palau, Joan Oller, ha des­ta­cat que aquesta tem­po­rada “supo­sarà el des­co­bri­ment de dues dones com­po­si­to­res vives; i dels dotze con­certs, tres esta­ran diri­gits per dones” i afe­gia, en decla­ra­ci­ons reco­lli­des per l’agència Efe, que “és el signe dels temps i una línia que seguei­xen tots els audi­to­ris de música clàssica”. 

A.S.
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet