ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

‘El Bolero de Ravel': un viatge immersiu a l'epicentre de l'orquestra simfònica

3/3/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2261234-el-bolero-de-ravel-un-viatge-immersiu-a-l-epicentre-de-l-orquestra-simfonica.html

La Fundació La Caixa proposa gaudir de la música d’una manera innovadora amb el clàssic de Ravel i sota la batuta de Josep Pons. El projecte, en col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu, proposa un viatge a l’interior de l’orquestra en una experiència de 360 graus. Més de 150 persones, entre músics i personal tècnic, s’han implicat amb l’Orquestra del Liceu per dur a terme aquest projecte.

La Fun­dació La Caixa ha pre­sen­tat El Bolero de Ravel, un viatge vir­tual al cor de l’orques­tra que segueix els pas­sos del mul­ti­pre­miat Symp­hony després de l’èxit obtin­gut de públic i crítica. Aquesta nova experiència de rea­li­tat vir­tual impul­sada recrea la tota­li­tat del Bolero, el clàssic de Mau­rice Ravel, que aquesta vegada és inter­pre­tat per l’Orques­tra Simfònica del Gran Tea­tre del Liceu, diri­gida pel mes­tre Josep Pons, en una nova cre­ació artística del rea­lit­za­dor i músic Igor Cor­ta­de­llas. Com en el cas de Symp­hony i gràcies a la tec­no­lo­gia de rea­li­tat vir­tual, els espec­ta­dors podran situar-se enmig d’una orques­tra simfònica per dei­xar-se dur per l’hipnòtic compàs d’aquesta peça clàssica del com­po­si­tor francès. L’experiència s’estrena a Cai­xa­Fo­rum Bar­ce­lona, espai que el pro­jecte com­par­tirà amb Symp­hony, en dife­rents ses­si­ons i hora­ris. Més de 150 per­so­nes, entre músics i per­so­nal tècnic, han fet pos­si­ble aquesta ini­ci­a­tiva, que torna a apos­tar per la rea­li­tat vir­tual com la millor manera de trans­me­tre la vibració de l’orques­tra des de dins. De nou, la tec­no­lo­gia més pun­tera ha faci­li­tat el que altra­ment no seria pos­si­ble: “seure” al cos­tat dels músics i veure en pri­mer pla el piz­zi­cato ini­cial dels vio­lon­cels, sen­tir la res­pi­ració dels trom­pis­tes i gau­dir de tota la gale­ria d’ins­tru­ments que es van suc­ceint i que van pre­nent pro­ta­go­nisme en aquesta peça magis­tral de Ravel. Aquesta experiència immer­siva té una durada apro­xi­mada de 40 minuts, repar­tits en dos temps. Comença amb la pro­jecció d’una pel·lícula panoràmica i con­ti­nua fent un salt a la rea­li­tat vir­tual que per­met veure en 360 graus l’Orques­tra Simfònica del Gran Tea­tre del Liceu, sota la batuta del mes­tre Pons. La pri­mera part comença amb una pel·lícula panoràmica d’uns nou minuts de durada que aporta les claus per apro­par-se a l’orques­tra en gene­ral i a aquesta peça musi­cal en par­ti­cu­lar. En la segona part, de rea­li­tat vir­tual i de 16 minuts, els espec­ta­dors es posa­ran les ulle­res i es tro­ba­ran al bell mig de l’orques­tra, con­ver­tits en tes­ti­mo­nis en pri­mer pla de cada un dels movi­ments i del cres­cendo tímbric d’aquesta obra, que és con­si­de­rada un home­natge a l’orques­tra en si mateixa. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet