ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Una 37a edició ‘diferent i de descobriments' a Peralada

6/5/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2285658-una-37a-edicio-diferent-i-de-descobriments-a-peralada.html

La cons­trucció d’un nou audi­tori als jar­dins del cas­tell ha moti­vat que la 37a edició del Fes­ti­val de Pera­lada, pre­sen­tada aquest matí a l’Ideal Cen­tre d’Arts Digi­tals del Poble­nou de Bar­ce­lona, sigui d’una “inten­si­tat i duració” dife­rent al que és habi­tual, segons l’ha defi­nida Isa­bel Suqué Mateu, pre­si­denta de la Fun­dació.

Amb una desena d’espec­ta­cles a l’Església del Carme i un nou esce­nari al mira­dor del Cas­tell entre el 28 de juliol i el 5 d’agost, però, el fes­ti­val, que té a Oriol Aguilà com a direc­tor, emfa­sit­zarà la seva vocació de “des­co­berta” amb la vista posada al 2024, quan el futur audi­tori ja estarà enlles­tit i Pera­lada, segons Aguilà, refer­marà la seva “capi­ta­li­tat” en el mapa de fes­ti­vals de la Medi­terrània.

Pera­lada 2023 començarà el 28 de juliol amb una nit 100% dedi­cada a Verdi a càrrec del tenor italo-britànic Fred­die de Tom­maso, gua­nya­dor del Con­curs Viñas l’any 2018 i “dis­pu­tat” actu­al­ment, ha dit Aguilà, pels tea­tres lírics més impor­tants del món. De Tom­maso repe­tirà visita a Pera­lada després d’haver-hi debu­tat fa unes set­ma­nes en la pri­mera edició del Fes­ti­val de Pas­qua.

La soprano Diana Dam­rau, pro­ta­go­nista, l’any 2015, d’un “memo­ra­ble” reci­tal al fes­ti­val (29 de juliol) i un espec­ta­cle de la Cape­lla Medi­ter­ra­nea, diri­gida per Leo­nardo García Alarcón, que, en el seu debut a l’Empordà, plan­teja una tro­bada a través del temps entre Clau­dio Mon­te­verdi i Astor Piaz­zola (30 de juliol) con­ti­nu­a­ran les acti­vi­tats a l’Església del Carme, on, el 31 de juliol, Jordi Savall, absent durant molt de temps en les pro­gra­ma­ci­ons del fes­ti­val, ofe­rirà amb Le Con­cert des Nati­ons una immersió en les músiques que sona­ven a les corts de Lluís XIII, Lluís XIV i Lluís XV.

La 37a edició con­ti­nuarà amb una actu­ació en soli­tari del ballarí i coreògraf Israel Galván, que debuta al fes­ti­val (1 d’agost), i amb un con­cert en home­natge a Victòria dels Àngels de la soprano del Bages Núria Rial (2 d’agost). El tenor nord-ame­ricà Jonat­han Tete­lamn (3 d’agost); The telep­hone or l’amour à trois (una òpera còmica de Gian Carlo Menotti amb el català Jan Antem en un dels rols pro­ta­go­nis­tes, l’endemà) i un reci­tal de clo­enda amb la bar­ce­lo­nina Serena Sáenz i el basc Xabier Andu­aga (5 d’agost) rebla­ran aquesta edició de tran­sició del fes­ti­val. Les entra­des es psen a la venda avui a les qua­tre del tarda.

Durant l’acte d’avui, el fes­ti­val ha pre­sen­tat també l’espec­ta­cle immer­siu L’Obse­qui (6 i 7 de maig, a Ideal), amb pro­pos­tes del com­po­si­tor i direc­tor empor­danès Marc Timón, la coreògrafa Iratxe Ansa i el coreògraf i ballarí lon­di­nenc Botis Seva, a qui Isa­bel Suqué ha lliu­rat el ter­cer premi Car­men Mateu Young Artist Euro­pean Award. 

GUILLEM VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet