ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El Liceu rellegeix el ‘Parsifal' de Wagner

24/5/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2292971-el-liceu-rellegeix-el-parsifal-de-wagner.html

Des d’aquest ves­pre (19 h) fins al7 de juny es pro­gra­men sis úniques fun­ci­ons de Par­si­fal (1882), l’òpera cul­mi­nant de Ric­hard Wag­ner, estre­nada un any abans de la seva mort. El Liceu recu­pera la pro­ducció pròpia del 2011 (en col·labo­ració amb l’Opern­haus-Zürich) que signa Claus Guth i que tras­llada la deso­ri­en­tació del lli­bret a l’adve­ni­ment del nazisme. És una òpera mara­to­ni­ana de cinc hores que exi­geix una nota­ble entrega física, admet el direc­tor musi­cal Josep Pons, que cele­bra de la com­po­sició de Wag­ner que “el tea­tre és a la par­ti­tura”, perquè s’expressa la situ­ació i l’emoció dels per­so­nat­ges a través de la música.

El direc­tor artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, cele­bra haver acon­se­guit un repar­ti­ment inter­na­ci­o­nal encapçalat per Niko­lai Schukoff (Par­si­fal), Elena Pank­ra­tova (Kundry), René Pape (Gur­ne­manz), Matt­hias Goerne (Amfor­tes), Evgeny Niki­tin (Kling­sor) i Paata Burc­hu­ladze (Titu­rel), amb les Noies Flor inter­pre­ta­des per Isa­be­lla Gaudí, Núria Vilà, Mer­ce­des Gan­cedo, Sonia de Munck, Tànit Bono i Marifé Noga­les. Al cos­tat del Cor del Gran Tea­tre del Liceu, que diri­geix Pablo Assante, col·labo­ren el Cor Infan­til Amics de la Unió (Josep Vila Jover, direc­tor) i la Coral Càrmina (Daniel Mes­tre i Dal­mau, direc­tor).

Guth va tras­lla­dar l’èpica del lli­bret de la recerca dels cava­llers del grial en un redemp­tor al cop d’estat d’Ale­ma­nya el 1933, després de la der­rota de la Pri­mera Guerra Mun­dial i en plena ebu­llició del nazisme: en un hos­pi­tal per a lesi­o­nats de la guerra, s’il·lusi­o­nen amb un nou líder, que els durà a un nou des­as­tre. Cen­trada en el símbol i el mite, mos­tra la decadència moral i física en el si d’una saga fami­liar. Un con­flicte que l’amor i el perdó podran resol­dre.

El Liceu va ser el pri­mer esce­nari mun­dial que va esce­ni­fi­car Par­si­fal, fora de Bau­reuth. Es va pro­gra­mar el con­cert a les 23 hores del 31 de desem­bre del 1913 (00 h de l’1 de gener a Ale­ma­nya), el dia que cadu­cava l’exclu­si­vi­tat dels drets d’exhi­bició de Bay­reuth de Wag­ner. 

J.B
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet