ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Torroella recupera un oratori català del segle XVIII per obrir la seva 43a edició

19/5/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2290746-torroella-recupera-un-oratori-catala-del-segle-xviii-per-obrir-la-seva-43a-edicio.html

El Fes­ti­val de Tor­ro­e­lla de Montgrí obrirà la seva 43a edició el 29 de juliol amb una pro­ducció pròpia de l’ora­tori Giu­seppe rico­nos­ciuto, que va ser la pri­mera obra estre­nada a Itàlia pel com­po­si­tor català Domènec Ter­ra­de­llas, el 1736. Aquesta par­ti­tura, res­ca­tada el 1995 pel musicòleg Josep Dol­cet, serà inter­pre­tada a l’Espai Ter per un ensem­ble d’ins­tru­ments antics, Ves­pres d’Arnadí, i diver­ses veus solis­tes, sota la direcció de Dani Espasa. Abans del con­cert, tindrà lloc l’acció sonora Ober­tura a càrrec de l’artista visual i per­for­mer Mar Serinyà i l’artesà del so Marc Mise­rachs. Serà el pri­mer dels 17 con­certs pro­gra­mats fins al 18 d’agost pel fes­ti­val empor­danès, que s’ha pre­sen­tat aquest matí a la seu del Depar­ta­ment de Cul­tura de la Gene­ra­li­tat. Les entra­des del fes­ti­val es posa­ran a la venda al públic en gene­ral a par­tir de diu­menge. Demà i dis­sabte es farà una venda pre­fe­rent per als socis de Joven­tuts Musi­cals de Tor­ro­e­lla de Montgrí.

“Pro­po­sem un recor­re­gut musi­cal de cinc segles amb què des­co­bri­reu noves emo­ci­ons i pers­pec­ti­ves que enri­qui­ran la vos­tra vida i us aju­da­ran a créixer com a per­so­nes”, afirma Montse Faura, la direc­tora del fes­ti­val , que també té pre­vista una altra recu­pe­ració del patri­moni musi­cal català, en aquest cas del segle XX: el poema simfònic Les illes Medes, de Juli Gar­reta, estre­nat ara fa cent anys per l’Orques­tra Pau Casals. Aquesta obra es pre­sen­tarà uns dies abans de la inau­gu­ració ofi­cial, el 14 de juliol, en un pro­grama de temàtica marítima, a càrrec de l’Orques­tra Simfònica del Vallès i el pia­nista Marco Mez­quida, a l’impres­si­o­nant esce­nari a l’aire lliure de la Punta del Moli­net, just davant de les illes Medes.

També pas­sa­ran pel fes­ti­val l’Orc­hes­tra of the Age of Enlight­ment, amb el tenor i direc­tor Mark Pad­more; Gli Incog­niti i la vio­li­nista i direc­tora Aman­dine Beyer; Maria del Mar Bonet & L’Arpeg­gi­ata; els pia­nis­tes Yuli­ana Avde­eva i Víkin­gur Ólafs­son ; el Quar­tet Ger­hard, que con­ti­nua amb la inte­gral dels quar­tets de Xos­takòvitx; la Cham­ber Orc­hes­tra of Europe; l’Ensem­ble O Vos Omnes; Le Poème Har­mo­ni­que; la soprano Erika Gri­maldi amb Albert Gui­no­vart al piano; Con­certo Köln i la soprano Jea­nine de Bique i, entre altres pro­pos­tes, el fidel Joaquín Achúcarro, que dedi­carà el reci­tal d’aquest estiu a la seva amiga Alícia de Lar­rocha en el seu cen­te­nari. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet