ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El Cor Maragall torna per Tots Sants amb un concert en memòria de l'Iris Martí

17/10/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2344517-el-cor-maragall-torna-per-tots-sants-amb-un-concert-en-memoria-de-l-iris-marti.html

El dia de Tots Sants, 1 de novem­bre, el Cor Mara­gall actuarà com és habi­tual a la sala Xavier Mont­sal­vatge de l’Audi­tori de Girona. Enguany el con­cert serà a les sis de la tarda.

El con­cert UN-Í-SON serà dedi­cat a l’Iris Martí i Pujolràs, mem­bre del cor que va morir en un acci­dent quan, en una cruïlla, un cotxe va enves­tir la seva bici­cleta. Per aquest motiu també par­ti­ci­pa­ran en el con­cert la Coral Xàntica, diri­gida per Sara Pujolràs, i el Cor de Cam­bra de la Dipu­tació de Girona, diri­git per Isa­bel Man­tecón, cors en què l’Iris també can­tava. El Cor Mara­gall se suma a la crida a l’adopció de mesu­res per a la paci­fi­cació del trànsit a la ciu­tat i amb els seus cants vol alçar un clam per recla­mar justícia.

D’altra banda, el con­cert UN-Í-SON farà una crida a defen­sar la bellesa de la natura mit­jançant els qua­tre ele­ments: aire, terra, aigua i foc/llum. Les peces faci­li­ta­ran l’apro­xi­mació a rea­li­tats diver­ses, tem­po­rals i geogràfiques, i posa­ran en relleu la neces­si­tat d’un canvi pro­fund de la relació entre la huma­ni­tat i el pla­neta. El Cor Mara­gall ha titu­lat el con­cert amb el mot UN-Í-SON per defi­nir la uni­tat entre la huma­ni­tat i el pla­neta: “Entre tots, sense dis­crepàncies, l’hem de sal­var per al bé, per a la feli­ci­tat i benes­tar de les gene­ra­ci­ons futu­res”, expli­quen fonts del cor. Com a pre­pa­ració per al con­cert, aquest estiu, la coral ha pro­mo­gut a les xar­xes la impli­cació de la ciu­ta­da­nia en la pro­tecció del medi ambi­ent i la con­ser­vació de la natura amb la supressió d’enva­sos de plàstic, mit­jançant la cam­pa­nya #unvi­at­ger­sos­te­ni­ble. 

CLARA RIBAS
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet