ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Vuit concerts gratuīts en el 34č Cicle d'Orgue de la Catedral de Barcelona

17/10/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2344226-vuit-concerts-gratuits-en-el-34e-cicle-d-orgue-de-la-catedral-de-barcelona.html

Joven­tut i experiència es com­bi­na­ran en la 34a edició del Cicle d’Orgue de la Cate­dral de Bar­ce­lona, que ofe­rirà vuit actu­a­ci­ons entre demà i el maig del 2024. Els con­certs són gratuïts i se cele­bra­ran el ter­cer dime­cres de cada mes a les vuit del ves­pre. Entre la pro­gra­mació des­taca la vete­ra­nia i exper­tesa d’orga­nis­tes com ara Mont­ser­rat Tor­rent i Guy Bovet (17 d’abril) o Cris­tina García Bane­gas (15 de maig), que es com­bina amb la joven­tut d’un dels pre­mi­ats de la dar­rera edició del Con­curs Naci­o­nal d’Orgue de Bur­gos, el mallorquí Nadal Roig, que inau­gura demà el cicle.

Gràcies al Cen­tre Naci­o­nal de Difusió de la Música, també actuarà a Bar­ce­lona l’orga­nista francès Ben­ja­min Alard, en un con­cert inclòs dins el cicle L’orgue a les cate­drals, en què la cate­dral de Bar­ce­lona com­par­teix car­tell amb els con­certs a les cate­drals de Getafe, Múrcia, Sevi­lla, Lleó, Bur­gos, Màlaga i Àvila. Expert en J.S. Bach, Alard ha inter­pre­tat fa poc la inte­gral del músic ale­many al Palau de la Música. Altres orga­nis­tes que actu­a­ran són el també francès Yves Rechs­tei­ner, l’italià Luca Gugli­elmi, Pablo Márquez i la japo­nesa Atsuko Takano (que ofe­ri­ran un con­cert a qua­tre mans) i el catedràtic d’orgue del con­ser­va­tori de València Car­los Pater­son. L’orga­nista Juan de la Rubia és el direc­tor artístic del cicle.

L’orgue de la cate­dral de Bar­ce­lona és un dels més impor­tants de Cata­lu­nya. Va ser cons­truït al segle XVI i, després de diver­ses refor­mes, va ser res­tau­rat l’any 1994. 

BERNAT SALVĀ
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet