ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Nit de Juny, a Friburg

17/10/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2344602-nit-de-juny-a-friburg.html

La coral pala­fru­ge­llenca Nit de Juny, diri­gida per Rita Fer­rer, va actuar dis­sabte a l’església de Maria Auxi­li­a­dora (Maria Hilf Kirche) de la loca­li­tat ale­ma­nya de Fri­burg. La coral cata­lana va can­tar, jun­ta­ment amb la coral local Frei­bur­ger Kan­ta­tenc­hor i diver­sos solis­tes, la Petite Messe solen­ne­lle, de Ros­sini, i lie­der de Pau Casals, i el con­cert va ser “tot un èxit”, segons remarca Fer­rer. Nit de Juny té una llarga tra­dició d’inter­can­vis inter­na­ci­o­nals. 

X.C
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet