ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El ‘Messies' canta per a La Marató

5/12/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2362396-el-messies-canta-per-a-la-marato.html

L’Asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu ofe­rirà el diven­dres vinent, 8 de desem­bre, un gran con­cert amb algu­nes peces de l’ora­tori El Mes­sies de Händel a la cate­dral de Girona (19 h), per recap­tar fons per a La Marató de TV3. Con­cre­ta­ment s’hi des­ti­narà la mei­tat del que es recapti. L’entrada és lliure i gratuïta, amb taqui­lla inversa i, per tant, el públic podrà apor­tar la quan­ti­tat que cre­gui con­ve­ni­ent.

Un total de 150 can­tai­res de l’Asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu actu­a­ran en aquest con­cert sota la direcció de Martí Fer­rer, amb Oriol Mallart (baix solista) i l’orga­nista Pau Riuró. Durant apro­xi­ma­da­ment una hora, els can­tai­res inter­pre­ta­ran algu­nes peces de l’ora­tori com­post per Händel el 1741, que aquest any Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu inter­pre­tarà ínte­gra­ment a l’Audi­tori de Bar­ce­lona el diven­dres 15 de desem­bre i a l’Audi­tori de Girona el dis­sabte 16 de desem­bre.

Amb el con­cert de diven­dres a la cate­dral, l’Asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu cele­bra també el seu cinquè ani­ver­sari, ja que va néixer el 2018, el mateix any en què va fer el seu pri­mer con­cert a Bar­ce­lona. Imme­di­a­ta­ment, un grup de can­tai­res de Girona es van orga­nit­zar per crear una comissió i desen­vo­lu­par acti­vi­tats a la ciu­tat. Des d’ales­ho­res, a Girona ja s’han cele­brat dos con­certs par­ti­ci­pa­tius a l’Audi­tori, en què van inter­ve­nir uns 200 can­tai­res. L’asso­ci­ació té actu­al­ment uns 900 socis arreu de Cata­lu­nya, dels quals uns 120 són de les comar­ques giro­ni­nes. L’enti­tat ha anat ampli­ant a poc a poc les seves acti­vi­tats entorn de la música, amb cicles de cinefòrum, clas­ses de tècnica vocal, etc. 

X. CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet