ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Julia Hagen i el KamBrass Quintet actuaran al Festival Emergents

15/2/2024 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2386345-julia-hagen-i-el-kambrass-quintet-actuaran-al-festival-emergents.html

El contrabaixista Blai Gumí i el guitarrista Sean Shibe també formen part de la programació, que comença demà. Dissabte oferirà una marató gratuïta de concerts de cambra de nou hores

La vio­lon­cel·lista Julia Hagen, el Kam­Brass Quin­tet, el con­tra­bai­xista Blai Gumí i el gui­tar­rista Sean Shibe són algu­nes de les actu­a­ci­ons pro­gra­ma­des entre demà i diu­menge en la setena edició del Fes­ti­val Emer­gents, que se cele­brarà des d’aquest dijous fins diu­menge a L’Audi­tori. Comp­tarà amb 14 con­certs amb una gran diver­si­tat de pro­pos­tes al vol­tant de la música clàssica, la hibri­dació de gèneres, les com­po­si­to­res obli­da­des, els ins­tru­ments poc habi­tu­als o les obres de nova cre­ació.

La Jove Cape­lla Reial de Cata­lu­nya donarà demà el tret de sor­tida amb la inter­pre­tació Fon­tana d’Israel, una obra molt sin­gu­lar del com­po­si­tor Johann Her­mann Schein. El mateix dia, l’Audi­tori aco­llirà el con­cert del per­cus­si­o­nista i com­po­si­tor mallorquí Joan Pérez-Ville­gas amb el seu ensem­ble. acom­pa­nyat de la veu de Magalí Dat­zira.

Julia Hagen actuarà diven­dres amb l’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya, sota la batuta d’Andrew Manze. Gua­nya­dora del Cre­dit Suisse Young Artist Award 2024, Hagen inter­pre­tarà el Con­cert per a vio­lon­cel i orques­tra de Schu­mann. L’endemà el vio­li­nista Javier Comesaña, gua­nya­dor dels con­cur­sos inter­na­ci­o­nals de violí Jascha Hei­fetz i Prinz-von-Hes­sen, tocarà el Con­cert per a violí de Men­dels­sohn, acom­pa­nyat també de l’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya.

També hi haurà espai pels con­certs del gui­tar­rista escocès Sean Shibe, el duo ale­many for­mat pel fago­tista Mat­his Kas­par Stier i l’acor­di­o­nista Julius Sche­pansky, i el quin­tet de vent metall bar­ce­loní Kam­Brass Quin­tet. Altres actu­a­ci­ons pro­gra­ma­des són el Liceu Jazz Grup, for­mat pels alum­nes més des­ta­cats de jazz del Con­ser­va­tori Supe­rior del Liceu; la Banda Muni­ci­pal de Bar­ce­lona, diri­gida per Manel Val­di­vi­eso, i la fusió de fla­menc, jazz i electrònica de Miranda Fernández, artista del Taller de Músics.

Pel que fa a la Marató de Cam­bra, una de les acti­vi­tats més espe­ra­des de l’Emer­gents, ofe­rirà nou hores de música amb set con­certs en repre­sen­tació dels dife­rents gèneres musi­cals que pro­grama L’Audi­tori. 

BERNAT SALVÀ
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet