ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'OBC interpreta Montsalvatge i García-Tomàs a Suècia i Alemanya

7/4/2024 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2404253-l-obc-interpreta-montsalvatge-i-garcia-tomas-a-suecia-i-alemanya.html

L’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya (OBC) ha cul­mi­nat avui a Esto­colm la seva pri­mera gira euro­pea després de la pandèmia de la Covid. Ho ha fet, segons informa l’ACN, estre­nant-se en dues sales icòniques: l’Elbp­hil­har­mo­nie d’Ham­burg, dijous, i el Kon­sert­hu­set d’Esto­colm, avui. L’orques­tra, capi­ta­ne­jada per Ludo­vic Mor­lot i amb la mez­zo­so­prano Fleur Bar­ron com a artista con­vi­dada,ha ofert el mateix reper­tori en totes dues actu­a­ci­ons: un gruix de peces del com­po­si­tor francès Mau­rice Ravel i dues obres d'autors cata­lans fir­ma­des per Raquel García-Tomàs, Pre­mio Naci­o­nal de Música con­ce­dit pel Minis­teri l’any 2020 (Las cons­te­la­ci­o­nes que más bri­llan) i Xavier Mont­sal­vatge (Cinco can­ci­o­nes negras). El mateix pro­grama ja es va poder escol­tar a Bar­ce­lona el pas­sat 15, 16 i 17 de març en el marc del 25è ani­ver­sari de L’Audi­tori, que va ofe­rir tot un mes de pro­gra­mació espe­cial.

Des de fa uns anys, l’OBC aposta per una estratègia de posi­ci­o­na­ment inter­na­ci­o­nal que l’ha por­tat a actuar en sales com el Musik­ve­rein i el Kon­zert­haus de Viena, el Con­cert­ge­bouw d’Ams­ter­dam, el Royal Albert Hall de Lon­dres, el Car­ne­gie Hall de Nova York o el Sun­tory Hall de Tòquio. 

GUILLEM VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet