ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Neix Caticat, un catàleg col·lectiu d'instruments musicals

23/6/2024 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2431843-neix-caticat-un-cataleg-col-lectiu-d-instruments-musicals.html

El Museu de la Música de Bar­ce­lona ha pre­sen­tat el pro­jecte Cati­cat, un catàleg col·lec­tiu en línia dels ins­tru­ments musi­cals pre­sents als museus i col·lec­ci­ons públi­ques de Cata­lu­nya. La ini­ci­a­tiva és un punt d’accés únic que inclou 4.000 ins­tru­ments de 31 museus del ter­ri­tori. El pro­jecte va arren­car el 2001 de la mà del Museu de la Música, amb 1.500 ins­tru­ments de 17 ins­ti­tu­ci­ons, i durant dues dècades de digi­ta­lit­zació s’ha garan­tit un accés mas­siu i gai­rebé il·limi­tat a la infor­mació sobre col·lec­ci­ons, obres d’art i patri­moni. El 2020, el Cen­tre Robert Ger­hard va publi­car la infor­mació en un web específic. De cara al futur, aspi­ren a sumar una cin­quan­tena de nous museus.
PUBLICIDAD

 

Durant la pre­sen­tació, el direc­tor del Museu de la Música de Bar­ce­lona, Jordi Alo­mar, va afir­mar que el pro­jecte Cati­cat “compta ara amb la presència de 31 ins­ti­tu­ci­ons par­ti­ci­pants” i que “espe­ren que hi hagi la incor­po­ració d’altres museus que tin­guin als seus fons ele­ments que puguin for­mar part d’aquest pro­jecte”. Alo­mar var des­ta­car que actu­al­ment en tenen detec­tats una cin­quan­tena. Una de les pro­pe­res incor­po­ra­ci­ons serà el fons d’ins­tru­ments musi­cals del Museu Etnològic i Cul­tu­res del Món de Bar­ce­lona, amb prop de 800 ins­tru­ments i que “supo­sarà una sig­ni­fi­ca­tiva ampli­ació dels recur­sos dis­po­ni­bles al web”.

El pro­jecte s’ins­pira en ini­ci­a­ti­ves ja con­so­li­da­des com Musi­cal Ins­tru­ment Museums Online (MIMO), pro­jecte gru­pal part d’euro­pe­ana.eu, que té per objec­tiu pro­veir accés des d’un únic lloc web a la infor­mació digi­tal dels ins­tru­ments musi­cals que es tro­ben als prin­ci­pals museus d’arreu del món. MIMO va néixer com a un con­sorci dels prin­ci­pals museus de la música euro­peus i actu­al­ment és la base de dades gratuïta sobre ins­tru­ments musi­cals de col·lec­ci­ons públi­ques més gran del món.

Cati­cat es basa en pro­jec­tes com la britànica MINIM-UK, Musi­cal Ins­tru­ments Inter­face for Museums and Collec­ti­ons, lide­rada pel Royal College of Music de Lon­dres, que per­met acce­dir a prop de 20.000 ins­tru­ments musi­cals exis­tents en un cen­te­nar de museus britànics, o la fran­cesa Base Nati­o­nale des Ins­tru­ments de Musi­que de la Phi­lar­mo­nie de París, lide­rada pel Musée de la Musi­que de París, que inte­gra les col·lec­ci­ons d’un total de 105 museus i que conté més de 9.000 ins­tru­ments. 

L. LLORT
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet