ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

García-Tomás, Sílvia Pérez Cruz i el Quartet Gerhard, entre els premis Alícia

21/6/2024 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2431570-garcia-tomas-silvia-perez-cruz-i-el-quartet-gerhard-entre-els-premis-alicia.html

La pia­nista vila­no­vina Leo­nora Milà, de 82 anys, va ser dis­tin­gida ahir a la Sala Oriol Mar­to­rell de L’Audi­tori de Bar­ce­lona amb el premi Alícia a la tra­jectòria, en el marc del lliu­ra­ment, per cinquè any, dels guar­dons de l’Acadèmia Cata­lana de la Música. Dei­xe­bla de Maria Canals, Milà va debu­tar quan només tenia 7 anys al Palau de la Música amb un Con­cert en la major KV 488, de Mozart, que va cau­sar sen­sació, i, sis anys després, va pre­sen­tar-se com a solista amb la Lon­don Phil­har­mo­nic Orc­hes­tra al Royal Albert Hall. En la seva dila­tada car­rera con­certística ha rea­lit­zat nom­bro­ses gires per Europa, Àsia i Amèrica, i ha enre­gis­trat més de vint discs, a més d’haver estat autora també d’un extens catàleg que supera les cent par­ti­tu­res per a piano, veu i piano, música de cam­bra, música simfònica i òpera.

Milà va ser home­nat­jada per la pia­nista Laura Ferré Rozada en una gala conduïda per la humo­rista Ana Polo que va tenir les actu­a­ci­ons també de l’Orques­tra Àrab de Bar­ce­lona, Alba Careta amb Hen­rio, Maria Jaume i el gui­tar­rista Toti Soler, de qui es com­me­mo­ren 60 anys de tra­jectòria, i durant la qual es van lliu­rar pre­mis en 11 cate­go­ries dife­rents.

Raquel García-Tomás, merei­xe­dora fa només uns dies d’un Premi Naci­o­nal de Cul­tura, va rebre ara el premi Alícia a l’auto­ria per l’òpera Ale­xina B, estre­nada l’any pas­sat al Liceu. La pala­fru­ge­llenca Sílvia Pérez Cruz, encar­re­gada, dime­cres vinent, d’inau­gu­rar la nova edició del Grec, va rebre el premi Alícia a la pro­ducció dis­cogràfica pel disc Toda la vida, un día (Sony Music). El premi a la millor inter­pre­tació va recaure en el Quar­tet Ger­hard, i el premi Alícia a la inter­dis­ci­plina va dis­tin­gir l’espec­ta­cle inau­gu­ral del Fes­ti­val Grec 2023, The Pulse, de Gra­vity and Other Myths i el Cor de Noies de l’Orfeó Català. El premi Alícia al talent emer­gent va reconèixer el músic sene­galès Momi Maiga, men­tre que l’Alícia al millor directe va anar a parar en mans de la Com­pa­nyia Elèctrica Dharma pel seu con­cert de cele­bració del 50è ani­ver­sari l’abril de l’any pas­sat al Palau Sant Jordi, del qual fa només uns dies s’ha publi­cat un disc doble de vinil. El pia­nista menorquí Marco Mez­quida va rebre l’Alícia a la inter­na­ci­o­na­lit­zació; el pro­grama Assaig gene­ral, de Cata­lu­nya Música, diri­git per Albert Tor­rents i Marta Lanau, el de peri­o­disme i divul­gació musi­cal; Vozes, un pro­jecte musi­co­so­cial que tre­ba­lla amb nens i ado­les­cents que no poden acce­dir a la pràctica musi­cal, va rebre el premi Alícia al pro­jecte social i edu­ca­tiu. Final­ment, el pro­jecte Un matí d’orques­tra, d’Apropa Cul­tura, va ser hono­rat amb el premi Alícia TRESC al reco­nei­xe­ment dels públics. 

G.VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet